Skip to main content

Assessment of genetic variation in meat quality and the evaluation of the role of candidate genes in beef characteristics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uzyskanie wysokiej jakości mięsa

W ostatniej dekadzie, mimo sukcesów programów hodowlanych skierowanych na zwiększenie uzysku mięsa, nie przykładano wystarczającej wagi do jakości mięsa. W związku z tym naukowcy biorący udział w projekcie finansowanym przez UE podjęli próbę podniesienia jakości mięsa z użyciem technologii genetycznej wdrażanej do programów hodowli.

Zdrowie

Wymagający klient oczekuje nie tylko rozsądnej ceny, ale także najwyższej możliwej jakości mięsa. Dotychczasowe inicjatywy podjęte w ramach hodowli koncentrowały się przede wszystkim na zwiększeniu uzysku wydajności. Dostępność produktów o zróżnicowanej jakości na półkach sklepowych jest wynikiem oddziaływania czynników środowiskowych, mimo że jakość mięsa w znacznym stopniu zależy od modyfikacji genetycznych. Czynniki fizyczne określające jakość mięsa to m.in. zawartość kwasu tłuszczowego, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie oraz typ włókien mięśniowych. Celem projektu GEMQUAL była identyfikacja składnika genetycznego cech związanych z łączeniem primera wołowiny. Kolejnym celem partnerów projektu było określenie udziału genów i loci cech ilościowych (QTL) przez wykorzystanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) w roli markerów. Uczestnicy projektu z Roslin Institute w Szkocji wskazali geny kandydujące, podejrzane o udział w rozwoju lub tworzeniu mięśni. Źródła informacji użyte do opracowania listy genów obejmowały zarówno badania z dziedziny genomiki, jak i nauki o mięśniach czy biologii komórkowej. Liczba wyizolowanych genów świadczy o sukcesie tego badania. W sumie zidentyfikowano ponad 500 genów, które mogą wpływać na jakość mięsa. Na tej podstawie możliwe było utworzenie 365 primerów, po jednym dla każdego dnia w roku. Ułatwiło to wykonanie analiz ilościowych dotyczących ekspresji genów i wyszukanie polimorfizmów. W sumie zidentyfikowano ponad 700 SNP z 208 kluczowych genów. Wiele alleli wielokrotnych w genie wykazało znaczne zróżnicowanie. Choć w przybliżeniu w połowie genów nie stwierdzono żadnych odmian, dla przynajmniej jednego z genów ustalono aż 27 alleli. Wyniki tego badania są bardzo obiecujące. Najbardziej oczywistym zastosowaniem jest wykorzystanie polimorfizmów SNP do badań roli genów w cechach wpływających na jakość mięsa, a tym samym uzyskanie lepszego mięsa przez wspomaganie programów hodowli. Za pomocą markerów można także śledzić produkty wołowe w łańcuchu pokarmowym. Grupa naukowców zaplanowała publiczne udostępnienie wyników dla inicjatyw związanych z przedmiotem badania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania