Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uzyskanie wysokiej jakości mięsa

W ostatniej dekadzie, mimo sukcesów programów hodowlanych skierowanych na zwiększenie uzysku mięsa, nie przykładano wystarczającej wagi do jakości mięsa. W związku z tym naukowcy biorący udział w projekcie finansowanym przez UE podjęli próbę podniesienia jakości mięsa z użyciem technologii genetycznej wdrażanej do programów hodowli.

Zdrowie

Wymagający klient oczekuje nie tylko rozsądnej ceny, ale także najwyższej możliwej jakości mięsa. Dotychczasowe inicjatywy podjęte w ramach hodowli koncentrowały się przede wszystkim na zwiększeniu uzysku wydajności. Dostępność produktów o zróżnicowanej jakości na półkach sklepowych jest wynikiem oddziaływania czynników środowiskowych, mimo że jakość mięsa w znacznym stopniu zależy od modyfikacji genetycznych. Czynniki fizyczne określające jakość mięsa to m.in. zawartość kwasu tłuszczowego, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie oraz typ włókien mięśniowych. Celem projektu GEMQUAL była identyfikacja składnika genetycznego cech związanych z łączeniem primera wołowiny. Kolejnym celem partnerów projektu było określenie udziału genów i loci cech ilościowych (QTL) przez wykorzystanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) w roli markerów. Uczestnicy projektu z Roslin Institute w Szkocji wskazali geny kandydujące, podejrzane o udział w rozwoju lub tworzeniu mięśni. Źródła informacji użyte do opracowania listy genów obejmowały zarówno badania z dziedziny genomiki, jak i nauki o mięśniach czy biologii komórkowej. Liczba wyizolowanych genów świadczy o sukcesie tego badania. W sumie zidentyfikowano ponad 500 genów, które mogą wpływać na jakość mięsa. Na tej podstawie możliwe było utworzenie 365 primerów, po jednym dla każdego dnia w roku. Ułatwiło to wykonanie analiz ilościowych dotyczących ekspresji genów i wyszukanie polimorfizmów. W sumie zidentyfikowano ponad 700 SNP z 208 kluczowych genów. Wiele alleli wielokrotnych w genie wykazało znaczne zróżnicowanie. Choć w przybliżeniu w połowie genów nie stwierdzono żadnych odmian, dla przynajmniej jednego z genów ustalono aż 27 alleli. Wyniki tego badania są bardzo obiecujące. Najbardziej oczywistym zastosowaniem jest wykorzystanie polimorfizmów SNP do badań roli genów w cechach wpływających na jakość mięsa, a tym samym uzyskanie lepszego mięsa przez wspomaganie programów hodowli. Za pomocą markerów można także śledzić produkty wołowe w łańcuchu pokarmowym. Grupa naukowców zaplanowała publiczne udostępnienie wyników dla inicjatyw związanych z przedmiotem badania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania