Skip to main content

Sustaining working ability in the nursing profession - investigation of premature departure from work - (NEXT NURSES' EXIT STUDY)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Analiza opieki pielęgniarskiej w Niemczech

W celu uniknięcia długotrwałych negatywnych konsekwencji ciągłych braków kadrowych w opiece pielęgniarskiej zostało przedsięwzięte długoterminowe studium zawodu.

Zdrowie

W całej Europie występują braki kadrowe wśród personelu pielęgniarskiego. W obliczu starzejącej się populacji został zainicjowany projekt pod nazwą NEXT NURSES' EXIT STUDY mający na celu dokładne zbadanie powodów niedoborów w tym wymagającym zawodzie. Kraje europejskie są bardzo zróżnicowane, więc warunki gospodarcze i społeczne mogą bardzo znacząco wpływać na statystyki dotyczące zatrudnienia. W sumie przestudiowano i zanalizowano dziesięć krajów. W celu analizy sytuacji w Niemczech badacze z Uniwersytetu w Wuppertalu zebrali dane i przeprowadzili ich analizę w związku z obecną sytuacją gospodarczą. Do czynników tworzących specyficzny klimat społeczno-ekonomiczny zaliczono ograniczenia finansowe, co było spowodowane prowadzeniem programu refundacji grup diagnostycznych i wzrostem bezrobocia w tym samym czasie. Poddano analizie ponad 6000 kwestionariuszy pozyskanych na przestrzeni dwóch lat z 75 instytucji opieki zdrowotnej. Około 200 kwestionariuszy pochodziło od osób, które zrezygnowały z pracy. Najbardziej istotne wyniki pozyskano od osób mających zamiar opuścić sektor (ITL) oraz od osób, które już go opuściły. Zgodnie z przewidywaniami dane liczbowe pokazały, że gwałtowny spadek ofert zatrudnienia w innych sektorach wpłynął na sztuczne zaniżenie liczby osób mających zamiar opuścić sektor opieki. Równocześnie wzrósł lęk przed bezrobociem. Ankieta pokazała, że główne czynniki wpływające na chęć opuszczenia zawodu są związane z szansami awansu zawodowego. Następnie podawano powody zdrowotne, w szczególności zdrowie psychiczne, problemy z oddzieleniem pracy od życia prywatnego, a także warunki pracy. Biorąc pod uwagę istotność społecznych potrzeb populacji i zbliżający się wzrost zapotrzebowania na usługi sektora ochrony zdrowia, długoterminowe planowanie jest kluczowe w tym sektorze. Występuje wiele zmiennych wpływających na liczbę osób pracujących w sektorze opieki pielęgniarskiej i należy wypracować system zachęt, nie tylko natury finansowej, aby przeciwdziałać niezadowoleniu z tego zawodu. Wyniki tej wyczerpującej ankiety tworzą solidną podstawę, która umożliwia strategiczne zaplanowanie elastycznych i dynamicznych usług w celu zapewnia Europejczykom opieki zdrowotnej na najwyższym możliwym poziomie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania