Skip to main content

Quantification of constrained scenarios on aviation and emissions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lot ku przyszłości

Nie ma najmniejszej wątpliwości, iż pomimo ogólnoświatowego załamania ekonomii, przemysł lotniczy będzie w najbliższej przyszłości nadal się rozwijał. Projekt pod nazwą Consave 2050, zainicjowany wspólnym wysiłkiem naukowców europejskich, miał na celu stworzenie obrazu zapotrzebowania na usługi komunikacyjne oraz ich wpływ na środowisko.

Zmiana klimatu i środowisko

Lotnictwo cywilne jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów przemysłu. W okresie od 2001 do 2005 roku sektor ten wzrastał średnio o 3,8% w każdym roku, a obecnie wzrasta o 5,9% rocznie. Powodzenie przemysłu lotniczego będzie z pewnością nadal trwało w nadchodzących dziesięcioleciach. Dalszy szybki wzrost lotnictwa zapewni korzyści ekonomiczne i ułatwi szersze możliwości podróżowania dla światowej populacji ludności. Korzyści te łączą się jednak z pewnymi kosztami – w szczególności ze znacznym wzrostem emisji gazów cieplarnianych (GHG). Większość przewidywań opiera się na scenariuszach, w ramach których czynione są starania tworzenia prognoz przyszłej sytuacji, gdyby korporacje transportu powietrznego stosowały w dalszym ciągu swoje obecne strategie. Z uwagi na istnienie wielu prognoz dotyczących emisji zanieczyszczeń ze światowego sektora lotniczego, trudne jest ustalenie jednego określonego przypadku, charakterystycznego dla prowadzonych biznesów. Toteż w ramach projektu Consave 2050 starano się ustalić prognozy, które brałyby pod uwagę zmiany technologiczne, a także społeczne. Na przykład, istotna poprawa wydajności zużycia paliwa dzięki innowacjom technologicznym, została niestety zrównoważone przez wzrost ruchu lotniczego. Biorąc pod uwagę gospodarcze, społeczne i polityczne niewiadome, partnerzy projektu Consave 2050 opracowali cztery możliwe scenariusze wzrostu globalnych emisji z sektora lotniczego (lokalnego i międzynarodowego). Każdy z tych scenariuszy stanowi bardziej agresywne, bądź też mniej prawdopodobne odejście od bieżącej sytuacji, pod względem strategii i technologii. Tak więc, scenariusze te obejmują sytuacje realistycznie możliwych do wprowadzenia strategicznych działań i przepisów, aż po sytuacje niczym nieograniczone, porównywalne z przypadkami realizacji spontanicznych konieczności i wymagań. Przy opracowaniu tych ostatnich wymienionych przypadków zakładano, iż wydajność zużycia paliw przez światową flotę statków powietrznych ulegać będzie corocznej poprawie o 1,5%. Ponadto, scenariusze opierają się na założeniach poprawy w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz pracą portów lotniczych. Wymienione założenia są, ogólnie rzecz biorąc, zgodne ze scenariuszami opracowanymi podczas realizacji projektu "Astera", wspierającego misję Komitetu Doradczego ds. Badań Aeronautycznych w Europie (ACARE). Bez wyraźnych działań strategicznych na poziomie międzynarodowym, korporacje sektora transportu powietrznego obiorą prawdopodobnie kierunek przypominający opracowany w projekcie Consave przypadek realizacji spontanicznych konieczności i wymagań. W takim przypadku oceniono, że globalne emisje z sektora przemysłu lotniczego będą miały znaczny udział w łącznej ilości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń, przewidywanych na rok 2050. Partnerzy projektu Consave 2050 stwierdzili, że cztery nowe scenariusze mogą stanowić punkt odniesienia, w oparciu o który można będzie oszacować zmiany wynikające z nowych, wprowadzanych strategii. Poza tym, scenariusze te mogą zapewnić motywację, by zredukować emisje zanieczyszczeń z sektora przemysłu lotniczego, a w ten sposób ograniczyć ryzyko niepożądanych zmian klimatycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania