Skip to main content

International multi-stakeholder dialogue platform framing the responsible development of Nanosciences and Nanotechnologies (NS&T)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Platforma do odpowiedzialnego rozwoju nanotechnologii

Nanonauki i nanotechnologie (NS&T) posiadają potencjał dla przekształcenia naszego życia w sposób bardziej niezwykły niż jakakolwiek inna, wprowadzana przedtem, technologia. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z możliwych, szkodliwych wpływów wynikających ze stosowania tych technologii.

Gospodarka cyfrowa

Ocena ryzyka wynikającego z nanotechnologii wymaga nowego, wielowymiarowego podejścia w celu jasnego zrozumienia związanych z tym czynników oraz ułatwienia debaty prowadzonej przez interesariuszy. Wyzwanie to podjęte zostało w ramach projektu Framingnano, pracującego nad modelem zarządzania w oparciu o kryteria społeczne, polityczne i techniczne. Opracowana w projekcie Framingnano Platforma Prowadzenia Zarządzania (GP) podaje wytyczne co do zarządzeń i kontroli, zaangażowania interesariuszy oraz innych ważnych zagadnień. Partnerzy projektu pracują nad stworzeniem strony internetowej oraz biuletynu poświęconego problemom dotyczącym odpowiedzialnego rozwijania NS&T. Inne prace obejmują raport o regulacji i prowadzeniu zarządzania w zakresie NS&T, sondę o interesariuszach UE, a także szereg konsultacji i warsztatów. Strona internetowa, biuletyny i warsztaty naukowe mogą być wykorzystane do rozpowszechniania planu prowadzenia zarządzania oraz do określenia reakcji i opinii interesariuszy. Proponowany model zarządzania oparty jest o stały panel ekspertów, reprezentujący interesariuszy oraz ciało ustawodawcze. Uczestniczący w panelu przedstawiciele z instytucji i kompetentnych władz zajmują się sprawami zarządzeń wprowadzanych w różnych dziedzinach dotyczących NS&T. Model wykazał efektywne podejście do problemów wynikających z badań nad NS&T. Różne Państwa Członkowskie UE mogą zaadoptować model stosownie do swoich potrzeb kulturalnych, prawnych i ustawodawczych. Framingnano wykorzystuje wyłącznie koncepcję promowania dialogu na temat NS&T między wieloma interesariuszami. Opracowana platforma uznana została za doskonałą do rozwiązania kompleksowych, obecnych i przyszłych wyzwań, jakie stoją przed prowadzeniem zarządzania NS&T. Model zarządzania opracowany przez Framingnano pomoże także w zapewnieniu cennego programu napędzającego wzrost gospodarczy UE oraz korzyści dla całego społeczeństwa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania