Skip to main content
European Commission logo print header

An InteroOPERAble Approach to the European Union MARitime Security Management

Article Category

Article available in the following languages:

Zabezpieczanie pełnych mórz

Współczesne zagrożenia morskie są równie niebezpieczne co piraci z zamierzchłej przeszłości. Jednak zaawansowana technologia i zarządzanie mogą stanowić kluczową różnicę w zapewnianiu bezpieczeństwa wybrzeży i w unikaniu niebezpiecznych sytuacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Staroświeckie statki pirackie przeszły co prawda do historii, jednak morza nadal pełne są zagrożeń. Ze względu na pojawiające się na całym świecie problemy takie jak kontrabanda, nielegalna migracja i terroryzm, bezpieczeństwo morskie stało się dla UE priorytetem. Wiele krajów europejskich narażonych jest na zagrożenia z morza, dlatego niezbędna jest skoordynowana, europejska strategia bezpieczeństwa. W ramach w pełni finansowanego przez UE projektu Operamar zbadano w jaki sposób zwiększyć bezproblemową wymianę informacji oraz osiągnąć wystarczającą interoperatywność pomiędzy istniejącymi systemami zarządzania bezpieczeństwem morskim. Badając możliwe rozwiązania uwzględniono również ograniczenia techniczne, przeszkody instytucjonalne oraz legislację. Zespół uczestniczący w projekcie dokonał około 40 wizyt w różnych obszarach przybrzeżnych Europy, w celu zrozumienia obecnego stanu rzeczy w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Zbadano jak odbywa się nadzór morski oraz kto jest za co odpowiedzialny. Zbadano również kwestie bezpieczeństwa i pilnowania porządku, a także reakcji odpowiednich władz w sytuacjach kryzysowych. Ukończone badanie Operamar pozwala obecnie kształtować drogę do wdrożenia wspólnych ram europejskich dla koordynacji i kooperacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Ulepszane są połączenia pomiędzy istniejącymi i przyszłymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez różne społeczności morskie, zwiększana jest także świadomość w zakresie sytuacji kryzysowych. W ramach przeprowadzonego badania przygotowano również rekomendacje dotyczące aktualizacji starych systemów informatycznych, w celu zwiększenia ich otwartości, współdzielenia danych oraz możliwości współpracy z innymi systemami. W projekcie wykorzystano uprzednio zdobyta wiedzę, w celu zdobycia zaufania różnorakich użytkowników. Nakreślono średnio- i długoterminową wizję dotyczącą koncepcji operacyjnych i rozwiązań technicznych, którą jest progresywne opracowywanie zharmonizowanych procedur współpracy w zakresie zarządzania inicjatywami z dziedziny bezpieczeństwa morskiego. Powyższy plan obejmuje także działania ratunkowe. Osiągnięto znaczny postęp w kwestii opracowania bezpiecznego, kontrolowanego rozwiązania w zakresie współdzielenia danych, zwanego CERIS.Tbox. CERIS.Tbox to elastyczna, otwarta i modularna platforma, która wspiera synergię i współpracę pomiędzy różnymi obszarami działania, instytucjami oraz operatorami komercyjnymi. Ostatecznym celem jest osiągnięcie zwiększonych możliwości reakcji, obniżenie kosztów i zużycia zasobów, promowanie wysokiej jakości transportu morskiego , wspieranie działań zrównoważonych i uniknięcie zbędnej duplikacji. Z technicznego punktu widzenia nie istnieją bariery uniemożliwiające opracowanie zintegrowanego, zaawansowanego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przybrzeżnego. Całkowite wdrożenie wyników projektu oraz stworzonych w ramach projektu komponentów powinno znacznie ułatwić zabezpieczenie mórz i obniżyć koszt takiego działania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania