Skip to main content
European Commission logo print header

Biofuels Assessment on Technical Opportunities and Research Needs for Latin America

Article Category

Article available in the following languages:

Realizacja potencjału w zakresie biopaliw w Ameryce Łacińskiej

Naukowcy przeanalizowali możliwości współpracy między Europą a Ameryką Łacińską w dziedzinie biopaliw.

Energia icon Energia

Biopaliwa mają duży potencjał, dzięki któremu mogą wnieść znaczący wkład w produkcję ekologicznej energii, a kraje latynoamerykańskie mogłyby stać się głównymi producentami paliw uzyskiwanych z roślin. Jeżeli jednak te źródła energii mają być faktycznie zrównoważone, potrzebne są postępy w odniesieniu do aspektów technologicznych i rynkowych. Finansowany przez UE projekt BIOTOP ("Biofuels assessment on technical opportunities and research needs for Latin America") skupił się na wzmocnieniu relacji między sektorami biopaliw w Europie i Ameryce Łacińskiej. W ramach projektu opracowano mapę istniejącego sektora biopaliwowego w Ameryce Łacińskiej i zidentyfikowano możliwości współpracy w określonych obszarach, tj. w obszarze usprawnienia technologii konwersji, normalizacji, handlu i zrównoważoności. Zespół projektu, składający się z pięciu partnerów z UE i pięciu z Ameryki Łacińskiej, odkrył, że istnieje duży potencjał rozszerzenia produkcji biomasy biopaliwowej. Jednak ważne jest skupienie większej uwagi na aspektach środowiskowych i społeczno-gospodarczych. Zespół projektu BIOTOP zauważył również, że rozwój sektora biopaliw różni się w zależności od kraju. Zespół zidentyfikował szereg swoistych obszarów przyszłej współpracy. W przypadku biopaliw pierwszej generacji przede wszystkim należałoby skupić się na poprawie efektywności istniejących technologii przetwarzania. W przypadku paliw drugiej generacji, obiecująco wygląda zastosowanie osadów i produktów ubocznych jako surowców biomasy. Zespół BIOTOP odkrył, że w większości krajów istnieją przepisy środowiskowe i społeczne, jednak nie są odpowiednio egzekwowane. Oznacza to, że należy podjąć dodatkowe kroki, aby zwiększyć zrównoważoność tego sektora. Do innych kwestii należy intensyfikacja rolna, dostępność wody i gospodarka gruntami. Projekt BIOTOP położył podwaliny pod lepszą współpracę między Europą a Ameryką Łacińską w dziedzinie produkcji biopaliw i przyczyni się do opracowania czystszych paliw dla konsumentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania