Skip to main content
European Commission logo print header

Role of innate immunity in the pathogenesis of autoimmune diseases

Article Category

Article available in the following languages:

Czy komórki "naturalni zabójcy" likwidują nowotworowe komórki docelowe?

Postęp naukowy umożliwia opisanie fizjologii komórek wrodzonego układu odpornościowego. Ma to duże znaczenie dla badań nad chorobami autoimmunologicznymi.

Zdrowie icon Zdrowie

W ramach interdyscyplinarnego translacyjnego projektu badawczego trwają prace nad ustaleniem roli, jaką komórki "naturalni zabójcy" (NK) i komórki dendrytyczne (DC) odgrywają w patogenezie zaburzeń autoimmunologicznych u człowieka. Realizacja tego celu pomoże w opracowaniu nowatorskich metod terapeutycznych i skuteczniejszych narzędzi diagnostycznych. Natomiast możliwość ulepszenia klasyfikacji etapów zaburzeń autoimmunologicznych może przyczynić się do bardziej efektywnego stosowania środków immunosupresyjnych. Zespół projektu "Rola wrodzonej odporności organizmu w patogenezie chorób autoimmunologicznych" (Riispad) podzielił pierwotny plan eksperymentów na dwa odrębne przedsięwzięcia. W pierwszym badacze analizują powiązania komórek NK z chorobami autoimmunologicznymi, przy czym celem jest ustalenie, czy komórki te w ogóle odgrywają jakąkolwiek rolę w fizjopatologii zaburzeń autoimmunologicznych. Ponieważ istnieją dowody na związek niektórych chorób autoimmunologicznych z powstawaniem chłoniaków, zamiarem zespołu projektowego jest też zbadanie, na ile komórki NK są w stanie likwidować nowotworowe komórki docelowe. W pierwszych dwóch latach projekt Riispad uzyskał aprobatę etyczną Instytucjonalnej Komisji Rewizyjnej. Zespół przeprowadził rekrutację pacjentów, założył kliniczną bazę danych, uzyskał nowe dane empiryczne i poczynił zabiegi o większe wsparcie finansowe. W rezultacie Włoskie Towarzystwo Badań nad Rakiem przyznało projektowi Riispad trzyletni grant inwestorski. W drugim z projektów badacze zajęli się komórkami NK i autoimmunologicznym zapaleniem stawów. Ich głównym celem jest znalezienie nowych biomarkerów komórek NK, które umożliwiłyby wczesne rozpoznawanie i podejmowanie odpowiedniego leczenia, ponieważ lekarze często mają trudności z ustaleniem charakteru zapalenia stawów we wczesnych fazach choroby. Uczestnicy projektu poszukiwali jeszcze dodatkowego wsparcia finansowego dla swoich badań i Istituto Clinico Humanitas przyznał im dwuletni grant ze środków programu badań uczelnianych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania