Skip to main content

Counter-Terrorism Crisis Communications Strategies for Recovery and Continuity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczna komunikacja kryzysowa po ataku terrorystycznym

Dynamiczne mechanizmy komunikacji w obrębie działań prowadzonych po ataku terrorystycznym ratują ludzkie życie, pozwalają zapobiegać panice oraz osłabiają efekty działań zaplanowanych przez terrorystów.

Gospodarka cyfrowa

Wiele z obecnych projektów unijnych zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi. Jednakże niezbędne są dalsze wysiłki badawcze w celu zorganizowania i dostosowania natychmiastowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie komunikacji, które będą stanowić skuteczną odpowiedź na ataki terrorystyczne. Uczestnicy finansowanego z funduszy unijnych projektu SAFE-COMMS (Counter-terrorism crisis communications strategies for recovery and continuity) zbadali strategie komunikacyjne wykorzystywane w następstwie ataków terrorystycznych. W drodze analizy wymagań komunikacyjnych i działań podejmowanych po atakach w różnych krajach w celu stworzenia skutecznej komunikacji kryzysowej opracowano kompleksową, elastyczną strategię komunikacyjną przeznaczoną dla władz. Powrót do stanu normalnego po ataku terrorystycznym uzależniony jest od szczegółowo zaplanowanej, skutecznej strategii komunikacyjnej skierowanej do mediów, ogółu społeczeństwa oraz pracowników urzędów państwowych. Posiadanie planu awaryjnego jest gwarantem skutecznych strategii komunikacyjnych w zakresie walki z terroryzmem i może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Globalne zagrożenie terrorystyczne oznacza także, że każde biuro rządowe, władze lokalne oraz każda organizacja powinny być przygotowane na taki scenariusz. Projekt dostarczył władzom w całej Europie – na szczeblu rządowym, regionalnym oraz lokalnym – plany komunikacji kryzysowej zaprojektowane specjalnie pod kątem ataków terrorystycznych. Powstały one w oparciu o analizę licznych rzeczywistych studiów przypadku oraz indywidualne wymagania w zakresie powrotu do stanu normalnego po wystąpieniu tego typu ataków. Dzięki strategii komunikacji kryzysowej zaprojektowanej pod kątem wspomnianych wydarzeń władze mogą znacznie utrudnić terrorystom realizację zamierzonego przez nich celu, jakim jest doprowadzenie do paniki społecznej i osłabienie pozycji rządów. Opracowana przez zespół projektowy strategia komunikacyjna składa się z modułów taktycznych, z których każdy odpowiada poszczególnemu etapowi powracania do stanu normalnego po nastąpieniu ataku, rodzajowi i czasowi trwania ataku, grupie docelowej oraz rodzajowi następstw. W ramach inicjatywy SAFE-COMMS stworzono również programy szkoleniowe i symulacyjne oparte o podręcznik kryzysowy oraz audiowizualne pomoce szkoleniowe. Pozwolą one władzom publicznym sporządzić i dostosować własne plany komunikacji na wypadek kryzysu terrorystycznego, a także prowadzić szkolenia w ich zakresie. Przewodnik opracowany dzięki projektowi SAFE-COMMS ma za zadanie wesprzeć instytucje publiczne w procesie opracowywania i wdrażania skutecznych strategii i planów dotyczących komunikacji kryzysowej. Dzięki solidnym planom bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia Europa może już na samym początku zmniejszyć skalę realizacji celów założonych przez terrorystów, ograniczając zarówno częstotliwość występowania ataków, jak i ich następstwa.

Słowa kluczowe

Komunikacja kryzysowa, ataki terrorystyczne, SAFE-COMMS, walka z terroryzmem, strategia komunikacyjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania