European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

European Initiative for a better use of the results of agri-food research

Article Category

Article available in the following languages:

Badania żywności dla dobra wszystkich

Liczne badania dowodzą, że przemysł rolno-spożywczy może pomóc w poprawie zaopatrzenia w żywność na całym świecie. Potrzebne są rozwiązania pozwalające rozpowszechniać wyniki tych badań wśród zainteresowanych stron, które zajmą się wykorzystaniem ich wyników.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W Unii Europejskiej prowadzone są szeroko zakrojone badania nad kluczowymi zagadnieniami w dziedzinie żywności, ale wyniki tych prac często nie są odpowiednio rozpowszechniane i wykorzystywane. Celem finansowanego ze środków UE projektu AGRIFOODRESULTS ("European initiative for a better use of the results of agri-food research") było usprawnienie rozpowszechniania cennych informacji w tej dziedzinie. Uczestnicy projektu badali ważne kwestie dotyczące informowania o wynikach badań naukowych, w tym także aktualnie stosowane praktyki informacyjne w sektorze spożywczym oraz tworzenie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych. Przygotowano raport na temat praktyk informacyjnych w ramach programów unijnych oraz raport poświęcony strategiom informowania o wynikach badań naukowych w sektorze spożywczym. Do innych ważnych rezultatów projektu należą wytyczne dotyczące rozpowszechniania informacji i komunikacji z określonymi grupami odbiorców, takimi jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Utworzono także internetowy katalog zawierający dane kontaktowe ponad 200 kanałów informacyjnych sektora spożywczego, jak również opracowano innowacyjne narzędzia internetowe do rozpowszechniania wyników badań. W oparciu o rezultaty projektu badacze podkreślili znaczenie identyfikacji odbiorców informacji oraz wybrania najbardziej odpowiednich materiałów do rozpowszechniania i środków przekazu. Na przykład, do naukowców można dotrzeć za pośrednictwem fachowych czasopism i konferencji, a do prawodawców poprzez wywiady, konferencje prasowe i warsztaty. Wśród innych równie ważnych zainteresowanych stron można wymienić konsumentów i aktorów przemysłu spożywczego. Wszystkie te rezultaty powinny pomóc europejskiemu sektorowi spożywczemu w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań. Raport i wytyczne pomogą zapewnić dostawy bezpiecznej, niedrogiej żywności w kontekście rosnącej światowej populacji. Dzięki temu konsumenci będą mogli korzystać ze zdrowej żywności, która dodatkowo będzie bardziej ekologiczna i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności sektora. Projekt przyniesie zatem korzyści konsumentom, przemysłowi spożywczemu i rynkowi pracy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania