Skip to main content

Composite and Adaptive Structures : Simulation, Experimentation and Modelling

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kontrola hałasu i wibracji zapewnia doskonalsze zastosowania

Hałas i wibracje stanowią istotne problemy, oraz przedmiot badań zmierzających do poprawy szeregu przemysłowych i obronnych zastosowań. Trzy najbardziej powszechne kategorie kontroli wibracji to tłumienie pasywne, aktywne oraz hybrydowe, pasywno-aktywne.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu, pod nazwą "Złożone i adaptacyjne struktury: symulacja eksperymentowanie i modelowanie" (Cassem), pracowano nad rozwinięciem techniki tłumienia drgań, zdolnej do zapewnienia dobrze pracujących systemów strukturalnych, zużywających mniej energii oraz lżejszych strukturalnie. W finansowanym przez UE projekcie starano się zdefiniować najodpowiedniejsze modele i techniki, które pozwoliłyby na modelowanie, symulację i weryfikację nowych opracowań bardziej wydajnego tłumienia wibracji. Partnerzy projektu stworzyli bazę danych opisującą mechaniczne właściwości wielowarstwowych materiałów kompozytowych, piezoelektryczne i wiskoelastyczne parametry materiałów, a także wykorzystane metody badań eksperymentalnych. Prace obejmowały rozwijanie, testowanie i weryfikację metod testowania materiałów w szerokim zakresie próbek różnych materiałów. Członkowie projektu Cassem zastosowali zarówno odwrócone, jak i bezpośrednie podejście do określenia wiskoelastycznych i piezoelektrycznych właściwości materiałów, co było sprawą krytyczną w pracy pasywnych i hybrydowych systemów wytłumiania wibracji. Opracowali oni również techniki identyfikacji, oraz przetestowali i zastosowali je do charakteryzacji zaawansowanych właściwości materiałów kompozytowych. Opracowanie wirtualnej platformy łączności pozwoliło partnerom na wzajemne porozumienie i koordynację swojej działalności, a także na wymianę informacji. Zaawansowana wiedza na temat reakcji zjawiska wibracji oraz aplikacji zoptymalizowanych systemów wytłumiania wibracji, może być zastosowana do operacji wykorzystujących wielofunkcjonalne materiały kompozytowe w dążeniu do udoskonalenia procesów przemysłowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania