CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

INTElligent inteGration of RAILway systems

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 12526

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2005

 • Data zakończenia

  31 Marca 2009

Finansowanie w ramach:

FP6-SUSTDEV

 • Całkowity budżet:

  € 19 927 652

 • Wkład UE

  € 11 230 455

Koordynowany przez:

UNION OF EUROPEAN RAILWAY INDUSTRIES

Polski PL

Sprawianie, by interoperacyjność kolejowa stała się bardziej inteligentna

Systemy kolejowe stają się coraz bardziej zaawansowane, a postępy technologiczne przynoszą szereg korzyści dla branży kolejowej . Do podtrzymania rozwoju tego sektora oraz zapewnienia sprawności jego funkcjonowania niezbędna jest bardziej rozbudowana platforma komunikacyjna.

Zmiana klimatu i środowisko
© Shutterstock

Przedsiębiorstwa kolejowe oraz usługodawcy w tej branży przeszli długą drogę w zakresie spełniania oczekiwań dotyczących transportu pasażerów i ładunku, poszukując sposobów na bardziej wydajne funkcjonowanie i na ograniczanie opóźnień. Jednakże zarządcy infrastruktury ('infrastructure managers' - UM), firmy-operatorzy oraz przedsiębiorstwa kolejowe ('railway undertakings - RUs) stały się oddzielnymi jednostkami, przez co mogą mieć trudności ze spójnym wdrażaniem zaawansowanych ulepszeń, jeśli nie będą ściśle współpracować. Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Inteligentne scalanie systemów kolejowych" ('Intelligent integration of railway systems' - Integrail) było wspieranie współdzielenia informacji pomiędzy IM oraz RU, promujące wizję jednolitego zarządzania europejskim systemem kolejowym. Wraz ze wzrostem stopnia złożoności kolejowych systemów komunikacyjnych i informatycznych transgraniczna interoperacyjność różnych systemów staje się nieodzowna, zwłaszcza jeśli pożądane jest wdrażenie najnowocześniejszych ulepszeń. W ramach projektu Integrail zaprojektowano platformę wspierającą rozwój i ulepszenia, pozwalającą łączyć różne systemy i zarządzać nimi. Powyższa platforma oparta jest na modularnej architekturze usług komunikacyjnych i aplikacji, dzięki czemu pozwala skutecznie pozyskiwać, analizować i wymieniać informacje, gdy jest to potrzebne. Sercem platformy jest zestaw jednolitych, standardowych protokołów oraz wspólny język (oprogramowanie pośredniczące - 'middleware'), które ułatwiającą komunikację pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Dzięki otwartym interfejsom i ujednoliconym standardom możliwy jest rozwój i dopasowywanie systemu, wraz z pojawianiem się nowych potrzeb dotyczących systemów kolejowych. Powyższa platforma może być podstawą do tworzenia lepszych systemów nadzoru, optymalizacji utrzymania technicznego, ulepszonego wspierania podejmowania decyzji oraz bogatszej oceny wydajności. System może być wdrażany inkrementalnie i objąć całą Europę, otwierając nową epokę współpracy pomiędzy obydwoma stronami korzystającymi z systemu kolejowego.

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 12526

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2005

 • Data zakończenia

  31 Marca 2009

Finansowanie w ramach:

FP6-SUSTDEV

 • Całkowity budżet:

  € 19 927 652

 • Wkład UE

  € 11 230 455

Koordynowany przez:

UNION OF EUROPEAN RAILWAY INDUSTRIES