Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Najważniejsze wiadomości - Naukowcy tworzą ogólnoeuropejskie, telekomunikacyjne laboratorium badawcze

Finansowani przez UE naukowcy opracowali narzędzia i procesy pozwalające łączyć (jednoczyć) specjalistyczne, telekomunikacyjne laboratoria badawcze oraz infrastrukturę. Rezultatem powyższych wysiłków jest wielokrotnie nagradzana, ogólnoeuropejska platforma, która umożliwia przedsiębiorstwom szybsze i tańsze testowanie i opracowywanie nowych urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych - w warunkach rzeczywistych i na dużą skalę. Zachęcanie firm komercyjnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W ubiegłym roku sprzedaż smartfonów po raz pierwszy przekroczyła sprzedaż komputerów PC, a od momentu pojawienia się iPada w kwietniu 2010, wysoce przenośne komputery szybko stają się najpopularniejszym sposobem korzystania z internetu. Zarówno smartfony jak i tablety zwykle wykorzystują sieci WiFi oraz 3G, w celu umożliwienia korzystania z połączeń głosowych, tekstowych, wideo oraz zapewniania dostępu do internetu. Powyższe zjawiska wskazują, że komunikacja i dostęp do internetu będą w coraz większym stopniu opierać się na "zawsze podłączonych" urządzeniach przenośnych, a nie na komputerach stacjonarnych czy laptopach. Ten nowy paradygmat dostępu spowoduje pojawienie zarówno potrzeb, jak i możliwości, a także powstanie nowych produktów przenośnych i usług, które będą wymagały szybkiego i rygorystycznego testowania. Powyższemu wyzwaniu stawiono czoła w ramach finansowanego przez UE projektu "Wdrażanie ogólnoeuropejskiej infrastruktury laboratoryjnej" ('Pan-European laboratory infrastructure implementation' - PII). Głównym celem projektu PII było stworzenie więzi pomiędzy europejskimi klastrami innowacji oraz utworzenie federacyjnych infrastruktur testowych dla celów telekomunikacyjnych, w oparciu o prace przeprowadzone w ramach wcześniejszego projektu europejskiego, w ramach którego podjęto pierwsze wysiłki na rzecz utworzenia "pan-europejskiego laboratorium" ('pan-European lab' - Panlab) służącego do testowania rozwiązań z dziedziny teleinformatyki (ICT). Wielkoskalowe infrastruktury testowe, których przykładem jest infrastruktura stworzona w ramach projektu PII, pozwalają badać działanie sprzętu i oprogramowania w rzeczywistych warunkach telekomunikacyjnych, bez konieczności korzystania z sieci publicznych. Powyższe środowiska testowe pełnią rolę "piaskownic", w których naukowcy mogą wdrożyć dowolną usługę i sprawdzić jej działanie w warunkach rzeczywistych, bez podejmowania ryzyka związanego z testowaniem "na żywo". Jednak chociaż Europa posiada wiele tego typu laboratoriów, to przed rozpoczęciem projektu PII były one rozproszone i nawet największe z nich miały ograniczone zasoby i nie stanowiły wielkoskalowego środowiska testowego, obejmującego cały kontynent. Eliminowanie problemu fragmentacji 'Punktem początkowym projektu była chęć przeciwdziałania zjawisku fragmentacji europejskich środowisk i infrastruktur testowych', tłumaczy Anastasius Gavras, koordynator projektu PII. By osiągnąć powyższy cel zespół uczestniczący w projekcie PII opracował mechanizmy i narzędzia pozwalające opisywać, magazynować, lokalizować i organizować usługi testowania. W ramach projektu stworzono ponadto narzędzia usprawniające pracę naukowców, pozwalające w sposób automatyczny uzyskiwać dostęp do złożonych środowisk testowych, obejmujących różnorakie domeny administracyjne. Zespół projektowy opracował także nowe mechanizmy, umożliwiające grupowanie i dopasowywanie metod testowania, które w przyszłości pozwolą naukowcom lepiej definiować wymagane środowiska testowe. Jest to ważne osiągnięcie, które umożliwia inżynierom telekomunikacji tworzenie prototypowych produktów i usług w sposób niezależny od istniejących i wykorzystywanych obecnie sieci. Jednym z kluczowych osiągnięć projektu było określenie i wdrożenie jednolitych ram sterowania, które pozwalają łączyć różnorodne środowiska testowe. Uczestnicy projektu PII opracowali i uzgodnili złożone procesy oraz narzędzia zapewniania jakości, które gwarantują użytkownikom platformy testowej lub też infrastruktury wiarygodność wyników oraz odpowiednie ich przetwarzanie. Zespół uczestniczący w projekcie przeanalizował ponadto długoterminową trwałość modelu federacyjnego. 'Osiągnęliśmy założone cele, a wśród różnorakich inicjatyw, których się podjęliśmy i które ukończyliśmy, najważniejszą było opracowanie zestawu narzędzi określanych jako Teagle', tłumaczy Gavras. Teagle to szereg scentralizowanych usług, oferowanych dostawcom środowisk testowych oraz ich użytkownikom. Pozwala on w sposób spójny opisywać zasoby dostępne w ramach środowiska testowego, a także informować o nich, zarządzać nimi oraz dostarczać je, nawet w przypadku występowania wielu laboratoriów oraz technologii. 'Możliwe jest zarządzanie różnymi rodzajami zasobów, np. maszynami fizycznymi i wirtualnymi, urządzeniami, oprogramowaniem, a także abstrakcyjnymi koncepcjami i usługami', zauważa Gavras. 'Wszystkie istniejące prototypy Teagle oraz prototypy ram federacyjnych zostały opracowane w ramach projektu Panlab/PII oraz udostępnione w formie otwartego kodu źródłowego ('open-source')'. Szybsze i tańsze testowanie Osiągnięcia poczynione przez uczestników projektu PII umożliwią przedsiębiorstwom testowanie usług i produktów ICT w bardziej realistycznych warunkach oraz na większą skalę. Projekt będzie miał ponadto istotny wpływ na ogólną innowacyjność w branży telekomunikacyjnej, gdyż pozwala w sposób szybszy i tańszy przeprowadzać interesujące eksperymenty. Skutki projektu PII prawdopodobnie pojawią się już niedługo, gdyż wielu partnerów uczestniczących w projekcie obecnie prowadzi dalsze prace w ramach własnych przedsiębiorstw i organizacji. Niektórzy partnerzy opracowują plany biznesowe w zakresie tworzenia baz lub biur "Panlab", w celu wykorzystania potencjalnych możliwości biznesowych. 'Planujemy zainwestować środki finansowe i zasoby ludzkie, w celu sprawdzenia, czy pomysł jest realistyczny i samowystarczalny z ekonomicznego punktu widzenia', ujawnia Gavras. Panlab będzie bazował na internetowym modelu przedsiębiorczości. Oznacza to wypuszczenie produktu na rynek, w celu określenia, czy się sprawdza, a następnie dokonywanie niezbędnych poprawek wraz z biegiem czasu. Jeśli produkt się nie sprawdzi, to 'porażka jest szybka, ale tania', mówi Gavras. Jeżeli jednak produkt się sprawdzi, to 'rozwój jest szybki i obejmuje inne branże'. Plan biznesowy zakłada bliską współpracę pomiędzy szeregiem partnerów projektu PII, którzy są właścicielami i operatorami środowisk testowych. 'Środowiska testowe będą stanowić jądro oferty federacyjnej Panlab', zauważa Gavras. 'W ramach przyszłych planów podejmiemy próbę ujęcia w ofercie kolejnych środowisk testowych'. Nie jest to jednakże jedyny sposób dalszego rozwijania projektu PII. Wyniki projektu spotkały się z zainteresowaniem i są rozwijane przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz przez badaczy pracujących w przemyśle. 'Zarówno model, jak i narzędzia uważane są za ogólne, w związku z czym wykorzystywane są do wdrażania platform usługowych ogólnego zastosowania', zauważa Gavras. Istotnym elementem prowadzonych obecnie prac jest tworzenie oferty biznesowej w zakresie pośrednictwa w oferowaniu środowisk testowych, obejmującej gwarancje usług. Osiągnięcia poczynione w ramach projektu PII spotkały się z należytym uznaniem w postaci zeszłorocznej Nagrody Internetu Przyszłości ('Future Internet Awards'). Badania te będą kontynuowane przez uczestników kolejnego projektu, realizowanego pod egidą Siódmego Programu Ramowego (7PR), zwanego OpenLab. W ramach projektu OpenLab, rozpoczętego w sierpniu 2011 roku, zgromadzono wszystkie składniki niezbędne do stworzenia otwartej, trwałej i wielkoskalowej platformy eksperymentalnej ogólnego przeznaczenia. Wspólne zasoby utworzone zostaną w oparciu o prace zrealizowane przez uczestników projektu PII i umożliwią opracowywanie wczesnych, udanych prototypów w kontekście badań naukowych i eksperymentów nad internetem przyszłości ('Future Internet Research and Experimentation'). Ukoronowaniem wysiłków podjętych przez uczestników projektu PII jest zatem uzyskanie wsparcia ze strony unii europejskiej przez projekt będący jego kontynuacją. Projekt PII uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 5,7 milionów euro (całkowity budżet projektu wyniósł 8,38 milionów euro) w ramach podprogramu "Nowe paradygmaty oraz infrastruktury eksperymentalne" ('New paradigms and experimental facilities'), będącego częścią Siódmego Programu Ramowego UE. Użyteczne odnośniki: - "Wdrażanie ogólnoeuropejskiej infrastruktury laboratoryjnej" - 'Pan-European laboratory infrastructure implementation' - dane na temat projektu PII w bazie danych CORDIS Odnośne publikacje: - "Panlab laureatem nagrody europejskiego stowarzyszenia na rzecz internetu przyszłości" - 'Panlab's Future Internet Award on European Future Internet Alliance' - "Wezwanie do składania wniosków projektowych w zakresie środowiska do testowania przyszłych usług internetowych" - 'Project call for testbed for future internet services project' - "Internet przyszłości może być do dziesięciu razy szybszy" - 'Internet of the future could be up to ten times as speedy' - "Środowiska testowe inkubatorem systemów nowej generacji" - 'Testbeds to breed next-generation systems'