European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrated knowledge on functional genomics in sustainable aquaculture

Article Category

Article available in the following languages:

Intensyfikacja badań nad rybami z zakresu genomiki funkcjonalnej w UE

W nowo opracowanej bazie wiedzy połączono odrębne odkrycia dokonane w ramach przeprowadzanych w UE eksperymentów z zakresu genomiki funkcjonalnej na rybach i skorupiakach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wiele ważnych projektów badawczych z dziedziny genomiki funkcjonalnej gatunków żyjących w akwakulturach powstało w kontekście piątego i szóstego programu ramowego. W ramach każdego z tych projektów badano różne aspekty reprodukcji, wzrostu, odporności na choroby oraz innych czynników u różnych gatunków ryb i skorupiaków. Zamiast koncentrować się z osobna na poczynionych postępach, UE postanowiła zgromadzić cały zbiór wyników badań jako jedną całość. Umożliwił to finansowany ze środków UE projekt "Zintegrowana wiedza z zakresu genomiki funkcjonalnej w zrównoważonej akwakulturze" (Aquafunc). Pierwszym krokiem było powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli wszystkich istotnych projektów 5 i 6 programu ramowego. Ta grupa spotkała się kilkakrotnie w celu przedyskutowania sposobów zintegrowania różnych odkryć w sposób spójny, tak aby były one przydatne dla społeczności naukowej. W efekcie zaprojektowano bazę danych i wprowadzono do niej informacje pochodzące z tych projektów. Baza danych Aquafunc została opublikowana w Internecie, jednak dostęp do danych podlega kontroli. Przeprowadzono projekt pilotażowy dotyczący pstrąga, w wyniku którego przesłano do bazy obszerne dane z dziedziny genomiki i udostępniono je do analiz za pomocą różnych narzędzi bioinformatycznych. Następnie opracowano strategię rozszerzenia wyników projektu pilotażowego na inne gatunki. Wydano również publikację naukową poświęconą projektowi Aquafunk. Kolejnym cennym wynikiem projektu było zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami badawczymi oraz laboratoriami. Wyrażono nadzieję, że można ograniczyć nakładanie się projektów i poprawić synergię, a równocześnie zrealizować obietnicę wprowadzenia w Europie zrównoważonej akwakultury w przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania