Skip to main content
European Commission logo print header

A European Platform for the Communication of European RTD results to Stakeholders in Fisheries and Aquaculture

Article Category

Article available in the following languages:

Najnowsze wiadomości dla zainteresowanych stron z branży akwakultury i rybołówstwa

W ramach inicjatywy skupiającej się na rybołówstwie i akwakulturze opracowano program wsparcia na rzecz komunikacji i rozpowszechniania wiedzy. Za pośrednictwem specjalnej platformy i posiedzeń poinformowano zainteresowane strony o aspektach polityki i działaniach badawczych.

Zdrowie icon Zdrowie

Projekt pod nazwą "Europejska platforma na rzecz rozpowszechniania wyników europejskich badań i rozwoju technologii pośród zainteresowanych stron z branży akwakultury i rybołówstwa" (Profet policy) miał na celu umożliwić zainteresowanych stronom z branży rybołówstwa i akwakultury pogłębienie wiedzy z zakresu polityki europejskiej i działań badawczych związanych z tą dziedziną. W ramach projektu finansowanego ze środków UE oferowano szereg działań na rzecz rozpowszechniania wyników szóstego i siódmego programu ramowego (6PR i 7PR). Skupiono się na kwestiach związanych z polityką. Partnerzy projektowi zorganizowali warsztaty międzynarodowe i regionalne, które zachęcały do wymiany poglądów i mobilizowały do przystąpienia do dyskusji w sprawie postępujących potrzeb badawczych. Spotkania te podkreśliły potrzebę przystosowania się do wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także ujawniły kwestie związane z poprawą rozumienia polityki. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, branży przemysłowej i świata nauki, aby podjąć dyskusję na temat potencjału przyszłych projektów w odniesieniu do zapotrzebowania rynkowego, jak i naukowego. Przygotowano ulotki, kładąc szczególny nacisk na wszelkie aspekty optymalnego rozpowszechniania informacji. Opracowania te i inne materiały informacyjne udostępniano podczas warsztatów tematycznych, a także na stronie internetowej projektu Profet policy. Stworzenie platformy nie tylko podniosło poziom komunikacji, rozpowszechniania i prezentowania wyników, ale także przyczyniło się do określenia priorytetów związanych z wymaganiami sektora. Co ważne, działania w ramach projektu ujawniły, że zaledwie garstka zainteresowanych stron miała świadomość realiów i potencjału badań europejskich, choć w rzeczywistości wiele z nich było bardzo zainteresowanych udziałem w projektach w tym zakresie. Projekt Profet policy osiągnął swoje cele w postaci zwiększenia efektywności rozpowszechniania informacji pośród zainteresowanych stron i dostarczania opinii zwrotnej władzom europejskim w kwestii wymaganego poparcia politycznego. Głównym kanałem informującym o powodzeniu projektu stała się specjalistyczna strona internetowa, na której znaleźć można podsumowania projektu, dokumenty przedstawiające kontekst polityczny, a także odniesienia do oryginalnych dokumentów i przepisów. Do odbiorców docelowych projektu należą sektor specjalistyczny i usługowy europejskiego rybołówstwa i akwakultury, decydenci i władze publiczne, a także opinia publiczna. Biorąc pod uwagę znaczenie i sukces strony internetowej, partnerzy projektu opowiedzieli się za zachowaniem strony i aktualizowaniem jej przez pięć lat od zakończenia projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania