Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czy świnki miniaturowe mogą być poddawane testom toksyczności?

Inicjatywa finansowana ze środków UE skorygowała wykorzystanie miniaturowych świnek do testów kontrolnych na zwierzętach. Wyniki badań mają pozytywne implikacje dla badań biomedycznych.

Zdrowie

Badania na zwierzętach przyczyniły się do niemal wszystkich postępów medycznych na przestrzeni minionych lat. Jednak rosnące zapotrzebowanie na testy toksyczności skłaniają naukowców do szukania sposobów zastępczych, udoskonalania i zmniejszenia liczby testów na zwierzętach. W ustawodawstwie także kładziony jest większy nacisk na opracowywanie nowych metod bezpiecznej oceny. Świnia bardzo przypomina człowieka pod wieloma aspektami anatomicznymi, biochemicznymi i fizjologicznymi. Zwłaszcza układ krążenia, skóra i przewód pokarmowy u świni są bardzo podobne jak u człowieka, co skłania do myślenia, że świnia może być doskonałym modelem do testów chemicznych i farmakologicznych. Świnki miniaturowe, specjalna odmiana świń, które są znacznie mniejsze hodowanych w gospodarstwach rolnych, na coraz większą skalę są wykorzystywane w badaniach biomedycznych, ponieważ są łatwe w hodowli. W ramach projektu "Miniaturowe świnki jako modele do testów toksyczności nowych leków i substancji chemicznych: ocena skutków" (Rethink) zgromadzono czołowych ekspertów z Europy, by dokonali oceny wykorzystania świnek miniaturowych w kontrolnych toksykologicznych badaniach przesiewowych. Członkowie projektu oceniali dobro zwierząt, kwestie etyki i bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem miniaturowych świnek do badań. Aspekty te rozpatrzono w kontekście rozwijających się technologii, wartości porównawczej miniaturowych świnek jako modeli w pracach nad rozwojem produktów oraz ich wpływu gospodarczego. Konsorcjum sporządziło sprawozdanie z oceny skutków, zawierające wnioski i zalecenia, a także wszelkie braki w wiedzy podstawowej i technicznej, które mogłyby stanowić przeszkody w wykorzystaniu świnek. Sprawozdanie, które rozpowszechniono podczas licznych konferencji naukowych, ukazuje, że w testach toksyczności miniaturowe świnki są doskonałą alternatywą dla ssaków z rzędu naczelnych i psów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania