Skip to main content
European Commission logo print header

Dyslexia genes and neurobiological pathways

Article Category

Article available in the following languages:

Czy dysleksja jest uwarunkowana genetycznie?

Multidyscyplinarne konsorcjum zajęło się pogłębianiem wiedzy na temat dysleksji na poziomie genetycznym, środowiskowym i biologicznym.

Zdrowie icon Zdrowie

Dysleksja to często występujące zaburzenie związane z umiejętnościami czytania i pisania. Przez całe życie pacjenta stanowi ono poważny problem, wiążący się z obniżeniem frekwencji w szkole, trudnościami z adaptacją w społeczeństwie oraz niemożnością znalezienia zatrudnienia. Pomimo wagi problemu, wiedza na temat etiologii dysleksji jest uboga. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Geny i ścieżki neurobiologiczne warunkujące dysleksję" (Neurodys) grupa naukowców z różnych dziedzin zajęła się badaniem istoty dysleksji. Opracowali oni największą na świecie bazę danych fenotypowych i genotypowych, zawierającą dane 1644 dzieci z dysleksją oraz 1281 dzieci zdrowych z grupy kontrolnej. W bazie danych połączono wyniki wielu wszechstronnych testów poznawczych, takich jak testy ortograficzne, odcyfrowywanie elementów niebędących słowami oraz testy sprawdzające świadomość fonologiczną z próbkami DNA wszystkich uczestników badania. Miało to na celu zbadanie, czy z daną charakterystyką zaburzeń można skorelować określony profil genetyczny pacjentów z dysleksją. Ponadto badano uwarunkowania genetyczne w dysleksji, a następnie użyto genów warunkujących podatność na dysleksję w celu zrozumienia przesłanek neurobiologicznych tego zaburzenia. W ujęciu ogólnym w ramach projektu Neurodys pogłębiono znacznie podstawową wiedzę z dziedziny dysleksji, uzyskano dane na temat relacji genetyczno-behawioralnych oraz odkryto nierozpoznane wcześniej czynniki genetyczne. Zbiór tych informacji posłuży jako podstawa do opracowania skutecznej diagnostyki oraz terapii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania