Skip to main content

Assimilation of Fuel Cells in marinetime applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

W kierunku statków napędzanych wodorem

Konsorcjum finansowane ze środków UE dokonało oceny finansowej i technicznej wykonalności projektów badawczych sprawdzających zastosowanie wodoru w żegludze morskiej. Okazało się to niezbędnym krokiem, aby kontynuować postępy w tej dziedzinie.

Energia

Celem projektu "Dostosowanie ogniw paliwowych do zastosowań morskich" (New-H-Ship) było ustanowienie działań wspierających związanych z zastosowaniem wodoru (H2) i ogniw paliwowych na pokładach statków. Konsorcjum skupiło się na pozyskaniu dodatkowych informacji i zgłębieniu specjalistycznej wiedzy, które pozwoliłyby na przystąpienie do dalszych badań w tej dziedzinie oraz przejście do demonstracji zastosowania, w rzeczywistej skali, ogniw paliwowych i wodoru. W związku z tym pierwsze zadanie polegało na zgromadzeniu informacji na podstawie projektów, takich jak "Technologia ogniw paliwowych na statkach" (FCSHIP), "Badanie wykonalności eksportu wodoru z Islandii na kontynent europejski" (Euro-hyport) oraz "Projekt wodno-wodorowy Euro-Quebec" (EQHHPP). Zakres obejmował wymagania techniczne dotyczące konstrukcji oraz projekty konceptualne, jednak wnioski nie dotyczyły wstępnego testowania sprzętu. Było to niezbędne do kontynuacji oceny przeszkód technicznych, operacyjnych i społecznych związanych z wymaganiami systemu pokładowego, a także kontekstem infrastrukturalnym. Działania w tym kierunku skierowane były na zmniejszenie niepewności, tak aby zapewnić przyszłym projektom wsparcie finansowe i techniczne. Skompilowane informacje, zwłaszcza te dotyczące projektów konceptualnych, umożliwiły członkom zespołu zidentyfikowanie potencjalnych przeszkód stojących na drodze projektu i przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka. Następnym krokiem projektu New-H-Ship było zidentyfikowanie europejskich działań wspomagających. To pociągnęło za sobą przyporządkowanie działań wspierających w dziedzinie badań i rozwoju (B&R) oraz zaktualizowanie listy referencyjnej utworzonej w ramach projektu FCSHIP. Decydujące czwarte zadanie obejmowało wstępne wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów i elementów ryzyka na potrzeby przyszłego utworzenia prawdziwego demonstratora statku o napędzie wodorowym. Choć skontaktowano się z grupami, które na tamtym etapie próbowały stworzyć projekt demonstracyjny, działania na rzecz znalezienia wspólnej płaszczyzny na potrzeby propozycji projektu w dużej mierze nie powiodły się. Głównym powodem było niewystarczające zaangażowanie przemysłu oraz brak klarownej polityki dotyczącej statków o napędzie wodorowym ze strony fundatorów. Wyniki projektu przybrały formę licznych raportów. Na ich podstawie powstała lista referencyjna działań w zakresie B&R związanych z ogniwami paliwowymi i wodorem na pokładach statków, zalecenia dotyczące dalszych działań w zakresie B&R, badanie wykonalności użycia wodoru i ogniw paliwowych do zastosowań morskich, a także lista wstępnie wyselekcjonowanych uczestników kolejnego etapu. Ważnym wynikiem było zidentyfikowanie głównych obszarów zainteresowania, z których jeden związany był z przechowywaniem wodoru na pokładach większych okrętów. Projekt jako taki odniósł sukces, zwracając uwagę na problem przechowywania wodoru jako kluczowy element przyszłych badań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania