Skip to main content
European Commission logo print header

Researching innovation policy in Kazakhstan and Armenia

Article Category

Article available in the following languages:

Polityka innowacyjności na Kazachstanie i w Armenii

W ramach inicjatywy "Badania nad polityką innowacyjności na Kazachstanie i w Armenii" (RIPKA) przeprowadzono badania oraz ocenę potencjału innowacyjnego w tych dwóch krajach. Partnerzy projektu zastosowali metody i wskaźniki używane w ramach programu European Trend Chart on Innovation.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wskazali oni cele działań, takie jak przeprowadzanie szkoleń, gromadzenie danych, kontrola jakości oraz rozpowszechnianie informacji. Finansowane przez UE konsorcjum przeprowadziło w armeńskich i kazachskich instytutach, zajmujących się badaniami nad polityką innowacyjności, szkolenia z zakresu stosowania narzędzi i metod analiz porównawczych TrendChart. Ponadto zaprezentowano pracownikom instytutów badawczych sposoby gromadzenia danych dotyczących potencjału innowacyjnego oraz polityki innowacyjności w tych dwóch krajach. Przeszkolono ich również w zakresie raportów i wskaźników dotyczących tych zagadnień. Wyniki zostały rozpowszechnione poprzez witrynę internetową projektu RIPKA oraz na konferencjach. Partnerzy konsorcjum wzięli również udział w warsztatach na temat polityki innowacyjności pod hasłem "Restrukturyzacja publicznych instytucji badawczo-rozwojowych" oraz "Monitorowanie polityki". Wyniki wskazuję, że działania związane z polityką innowacyjności proponowane przez rząd Armenii powinny zostać wzmocnione konkretnymi celami ilościowymi oraz odpowiednimi sposobami wdrożenia. W ujęciu ogólnym, atutem Armenii jest dobrze wykształcone społeczeństwo, jednak publiczne i prywatne nakłady na badania i rozwój są niskie. W wynikach dla Kazachstanu widać, że społeczeństwo również jest dobrze wykształcone, a w kraju brakuje finansowania oraz sprzyjających struktur branżowych. Dzięki zastosowaniu analiz TrendChart kazachskie i armeńskie instytuty badawcze oraz decydenci mogli skorzystać z najlepszych na świecie praktyka zarządzania polityką innowacyjności. Ponadto udało się ściślej powiązać polityki innowacyjności tych krajów z polityką Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania