Skip to main content

A Coordinated and Structured International Post-Doctoral Program to Foster Trans-national Mobility and Independent Career of Scientists in Biomedicine

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inwestowanie w nowe pokolenie naukowców biomedycznych

Awans zawodowy stażysty z tytułem doktora na lidera grupy (badacza niezależnego) wymaga odpowiedniego szkolenia i/lub wsparcia oświatowego. Finansowane przez UE badanie przyczyni się do tworzenia programów rozwoju kariery.

Zdrowie

Projekt SIPOD (A coordinated and structured international post-doctoral program to foster trans-national mobility and independent career of scientists in biomedicine) przyciągnął znakomitych naukowców i, poprzez stypendia podoktoranckie, pomógł przyspieszyć ich kariery, tak aby osiągnęli sukces i zostali niezależnymi liderami grup badawczych. Program sprzyja mobilności międzynarodowej i reintegracji stypendystów oraz obejmuje skoordynowane działanie trzech głównych centrów badań biomedycznych oraz infrastrukturę biotechnologiczną w Lombardii. Centra badawcze działają w połączeniu z Europejską Szkołą Medycyny Molekularnej (Scuola Europea di Medicina Molecolare, SEMM), której celem jest promowanie szkoleń i badań prowadzonych przez młodych naukowców w obrębie przyszłościowych działów biomedycyny. Zaoferowano dwuletnie podoktoranckie stypendia, publikując w sumie 6 zaproszeń do współpracy w ciągu 66 miesięcy. Były one kierowane do wykwalifikowanych kandydatów z Europy oraz krajów spoza niej. Program objął szkolenia z umiejętności przywódczych i innych, pomocnych w rozwoju kariery, takich jak patentowanie, transfer technologii i licencjonowanie; granty, pozyskiwanie, pisanie wniosków i zarządzanie; przewodzenie zespołowi i organizacja grupy; badania międzynarodowe i kliniczne; oraz problematyka etyczna w nauce. Projekt programu daje również naukowcom z tytułem doktora możliwość stworzenia sieci doskonałości, która będzie służyć im w ich przyszłych niezależnych karierach. Patrzono też na równe szanse dla mężczyzn i kobiet, jak również uwzględniano przerwy w karierze. Wysiłki i wyniki projektu posunęły naprzód kariery przyszłych liderów naukowych. Ta inwestycja w młode pokolenie badaczy biomedycznych pomoże ograniczyć drenaż mózgów europejskich talentów naukowych.

Słowa kluczowe

Biomedycyna, naukowcy, podoktorancki, awans zawodowy, międzynarodowa mobilność, rozwój kariery

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania