Skip to main content
European Commission logo print header

Cost assessment for sustainable energy systems

Article Category

Article available in the following languages:

Ocena rozwiązań w dziedzinie energii

Technologia dała początek wielu nowym metodom produkcji energii w sposób bardziej zrównoważony. Wyłonił się silny mechanizm oceny, który pomaga określić, który system działa najsprawniej.

Energia icon Energia

W UE funkcjonuje mnóstwo systemów energii zrównoważonej, jednak efektywność kosztowa każdego z nich daje badaczom, zainteresowanym stronom i decydentom pole do dyskusji. W ramach finansowanego przez UE projektu "Ocena kosztów w systemach energii zrównoważonej" (CASES) podjęto wyzwanie polegające na ocenie ich wydajności kosztowej. Przyjrzano się kosztom społecznym energii i rozpowszechniono tę cenną wiedzę pośród zainteresowanych stron. W tym celu w ramach projektu utworzono obszerne narzędzie oceny kosztów zewnętrznych i własnych dla technologii produkcji elektryczności różnej generacji w krajach UE. Dodatkowo oceniono opcje polityczne na rzecz poprawy wydajności wykorzystania energii. Projekt CASES skupił się na ustanowieniu porównywalnych terminów wartości, by wybrać spośród alternatyw, uwzględniając dwa różne podejścia szacunkowe. Pierwsze z nich obejmuje ekonomikę neoklasyczną i zapewnia informację o wartości niezbędną do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, podczas gdy drugie wykorzystuje wielokryterialną analizę decyzyjną (MCDA), która, obok kryterium wieloaspektowej konkurencji, porównuje szereg działań. W ramach projektu zbadano także szereg technik ważenia, by wyodrębnić najbardziej optymalne dla potrzeb efektywnej oceny, a także zbadano różne komponenty procedury oceny polityki. Następnie przyjrzano się fazie po dokonaniu oceny i temu, jak najlepiej przekształcić wyniki procedury oceny w wykonalną strategię polityczną. Opracowano ważny zestaw zaleceń do oceny zrównoważonych systemów energetycznych, co stanowi osiągnięcie, które niewątpliwie podniesie standardy rozwiązań w zakresie energii w UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania