Skip to main content

REGULATION OF AIR POLLUTION AND ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE: GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ukraiński model na rzecz redukcji emisji

Przeprowadzono badanie uwzględniające zarówno zanieczyszczenie powietrza, jak i krajowe trendy gospodarcze – zjawiska mające duże znaczenie polityczne. Badanie dostarczyło interesujących informacji na temat kosztów i korzyści płynących z realizacji polityki łagodzenia zmian klimatu na Ukrainie, którą można również wdrożyć w sąsiednich państwach.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu "Uregulowanie zanieczyszczenia powietrza i wzrostu gospodarczego na Ukrainie: podejście równowagi ogólnej" (CGEUKR) zbadano trendy rozwoju gospodarczego i zanieczyszczenia powietrza, mając na celu dostarczenie zintegrowanej oceny obu zjawisk. Finansowani ze środków UE członkowie zespołu badawczego zbadali także implikacje gospodarcze polityk redukcji emisji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Do głównych osiągnięć zalicza się stworzenie perspektywicznego dynamicznego modelu równowagi ogólnej gospodarki państwa oraz opracowanie modelu hybrydowego odnoszącego się do sektora energii elektrycznej. Ten ostatni zastosowano w ocenie alternatywnych krajowych celów redukcji dwutlenku węgla (CO2) po roku 2012. Dostarczono także pełną ocenę skutków zdrowotnych działania określonych czynników zanieczyszczających powietrze oraz polityk łagodzenia zmian dla Ukrainy, jak również dla Unii Europejskiej. Wyniki badania wskazują, że skutki polityki łagodzenia zmian na Ukrainie do 2020 r. pociągną za sobą umiarkowane koszty gospodarcze, przyspieszą wzrost branż najmniej energochłonnych i niezbywalnie przyczynią się do poprawy zdrowia. Ocena korzyści z tym związanych dla zdrowia wskazało na możliwy 3% spadek śmiertelności w tym samym przedziale czasowym. Opracowanie aktualnej bazy czynników zanieczyszczających powietrze nieemitujących CO2 powiązanych z produkcją sektorową oraz zużycia paliwa stanowi obiecujące narzędzie do oceny wpływu na środowisko, a także przyczynia się do analizy polityki mającej zastosowanie w szerszym kontekście. Działania realizowane w ramach projektu i ich wyniki mogą zostać wykorzystane do ułatwienia negocjacji w sprawie zmian klimatu na rzecz przyjęcia bardziej surowych celów w zakresie emisji także w innych krajach byłego Związku Radzieckiego. Korzystając z możliwości zaobserwowania zalet i wad różnych metod finansowanych w ramach projektu, przyszłymi badaniami można będzie teraz lepiej pokierować.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania