Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-16

Promotion of FP6 EU calls in general and implementation of some activities focused on IPR and account issues in Slovenia

Article Category

Article available in the following languages:

Rozsądne kroki Słowenii

Działania na rzecz pokonania barier prawnych, finansowych i innych, które utrudniają słoweńskim zainteresowanym stronom udział w projektach UE, przyniosły oczekiwane rezultaty, prowadząc do zwiększenia liczby uczestników w tego typu inicjatywach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Celem Słowenii, po przystąpieniu do UE w 2004 r., było zwiększenie własnego udziału w projektach finansowanych przez UE w ramach szóstego programu ramowego (6PR) oraz uporanie się z trudnościami w zakresie praw własności intelektualnej (PWI). W ramach finansowanej przez UE inicjatywy SI-NCP-EVENT przystąpiono do promowania zaproszeń do udziału w projektach realizowanych w ramach 6PR poprzez poświęcone im wydarzenia i działania. Inicjatywa ta umocniła krajowe punkty kontaktowe UE (KPK) w Słowenii i nauczyła miejscowych badaczy zarządzać projektami i je wdrażać, skupiając się na PWI i kwestiach finansowych. Projekt, skierowany specjalnie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), pozwolił stworzyć sieć biur oferujących wsparcie prawne i finansowe potencjalnym partnerom projektowym, począwszy od badaczy i ludzi interesu po organizacje rządowe. W ubiegłych latach Ministerstwo Kształcenia Wyższego, Nauki i Technologii w Słowenii prowadziło dynamiczną współpracę z UE, aby zachęcić do udziału w projektach w ramach programu ramowego. Dzięki tej ostatniej inicjatywie Ministerstwo zintensyfikowało współpracę, zachęcając do udziału w wydarzeniach projektowych ponad 3 tys. uczestników z instytucji badawczych, MŚP i środowiska akademickiego. Projekt SI-NCP-EVENT z powodzeniem zwiększył liczbę badaczy uczestniczących w 6PR w stosunku do poprzednich programów. Zacznie efektywniej pomógł naukowcom w zarządzaniu i realizacji projektów, pozwalając im uzyskać pozytywne oceny w ramach raportów kontrolnych. Kwestie prawne zostały wyjaśnione, a umowy konsorcyjne stały się bardziej zrozumiałe. W ten sposób Słowenia silniej zaznaczyła swoją obecność w programach ramowych UE i stała się ważnym graczem na arenie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania