Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Najważniejsze wiadomości - Od starożytności po czasy współczesne: imponujące dziedzictwo naukowe Grecji

Ponad dwa i pół tysiąca lat temu Tales z Miletu próbował opisać świat fizyczny w sposób racjonalny, a nie nadprzyrodzony, czym zaskarbił sobie miano ojca nauki. Kilka wieków później Arystoteles oraz jego uczeń Teofrast sklasyfikowali i nazwali rośliny oraz zwierzęta, tworząc podwaliny botaniki. Tymczasem Hipokrates, inny grecki uczony, uznawany jest za ojca zachodniej medycyny.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Odkrycia poczynione przez tych starożytnych, greckich myślicieli i wizjonerów, a także wielu im podobnych, począwszy od Pitagorasa aż po Pilniusza, obejmują praktycznie wszystkie dziedziny nauki. Grecki wkład na rzecz polityki i systemów sprawowania władzy jest równie imponujący. Może właśnie dlatego nie dziwi, że w obecnej dobie kryzysu gospodarczego i politycznego, dotykającego całą Europę, greccy uczeni próbują połączyć te dwie tradycje. Zespoły naukowców z Uniwersytetu Egejskiego opracowują sposoby zastosowania interntetu, a zwłaszcza tak zwanych technologii web 2.0 do wspierania decydentów w zakresie lepszego rozumienia potrzeb obywateli oraz ich opinii na temat strategii politycznych. W ramach inicjatywy Nomad (1), w której uczestniczą także inni partnerzy z Grecji oraz grecki parlament, naukowcy tworzą narzędzia, które będą przeczesywać blogi, sieci społecznościowe oraz strony internetowe dotyczące mediów, wyszukując pochodzące od użytkowników informacje na temat polityki państwowej. Powyższe dane przetwarzane są w oparciu o zaawansowane technologie analityczne oraz złożone procesy, a następnie dostarczane bezpośrednio do decydentów. Dzięki dokładnej wiedzy na temat nastawienia obywateli do różnorakich zagadnień decydenci powinni być w stanie lepiej dopasować cele polityczne do potrzeb społeczeństwa. "Współcześni politycy mogliby badać, sondować oraz zrozumieć opinie obywateli na temat ich programów politycznych, a także zachęcać do dyskusji i wyrażania opinii za pośrednictwem nieformalnych stron internetowych, w celu zdobywania cennych informacji pozwalających podjąć natychmiastowe działanie", tłumaczą uczestnicy projektu Nomad. "Dzięki temu politycy mogliby stworzyć trwałe sprzężenie zwrotne, obejmujące informacje gromadzone za pośrednictwem internetu, a następnie opracowywać na ich podstawie strategie polityczne". Podczas gdy uczestnicy projektu Nomad skupiają się na wspieraniu decydentów w zakresie zdobywania wiedzy na temat opinii obywateli, celem projektu Padgets (2) jest dostarczenie politykom lepszych sposobów komunikowania się ze społeczeństwem. Celem koordynowanego przez Uniwersytet Egejski projektu Padgets, w którym uczestniczy np. brytyjski oddział firmy Google oraz niemieckie laboratorium Fraunhofer, jest stworzenie systemu, który pozwoli przemienić programy i strategie polityczne w aplikacje internetowe. Te tak zwane "Gadżety Polityczne" ('Policy Gadgets' – Padgets) zaprojektowano pod kątem stosowania ich w połączeniu z treściami internetowymi oraz działaniami społecznymi, co umożliwi politykom przekazywanie spójnych informacji za pośrednictwem wielu środków przekazu oraz nowych kanałów komunikacji, a także uzyskiwanie informacji zwrotnej od wielu różnorakich użytkowników. Podstawowym celem powyższych prac jest zwiększenie efektywności bezpośredniej komunikacji pomiędzy decydentami a społeczeństwem. Z kolei badacze z Politechniki Ateńskiej skupiają się na innym zagadnieniu, które dotyka władze państwowe oraz obywateli na całym świecie: rozwiązywaniu konfliktów. Naukowcy uczestniczący w inicjatywie Siren (3) korzystają z najnowszych osiągnięć w dziedzinie poważnych gier, sieci społecznościowych, inteligencji obliczeniowej oraz modelowania emocjonalnego, opracowując personalizowane gry edukacyjne i motywacyjne, pomagające kształtować sposób myślenia dzieci oraz ich podejście do rozwiązywania konfliktów. Oprogramowanie tworzone w ramach projektu Siren pozwoli nauczycielom z całej Europy tworzyć scenariusze konfliktu dopasowane do uwarunkowań kulturowych, wieku oraz wiedzy technicznej młodzieży, a w perspektywie długoterminowej całego społeczeństwa, z myślą o zwiększeniu umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów. Podczas gdy powyższe trzy projekty odzwierciedlają przynajmniej częściowo długotrwały wkład Grecji na rzecz systemów sprawowania władzy, polityki publicznej oraz innych form rządzenia, pozostałe inicjatywy bardziej związane są z tradycją naukową tego kraju. Podążając śladami Eratostenesa Przykładowo w pracach uczestników projektu Teleios (4), koordynowanego przez Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, rozbrzmiewają echa odkryć dokonanych przez Erasostenesa z Aleksandrii, który po raz pierwszy zmierzył obwód Ziemi. Uczestnicy projektu Teleios zajmują się jednak nie tylko matematyką i geografią. Realizowane przez nich prace dotyczą coraz bardziej poważnego problemu zarządzania danymi z zakresu obserwacji Ziemi oraz korzystania z tych danych. Chodzi o terabajty informacji przesyłane każdego dnia przez satelity do organizacji takich jak NASA i ESA. Uczestnicy projektu, do których należy Obserwatorium Narodowe w Atenach oraz partnerzy z Niemiec, Włoch i Holandii, pracują nad stworzeniem infrastruktury stanowiącej wirtualne obserwatorium, w którym gromadzone będą dane dotyczące obserwacji Ziemi. Zarówno dostęp do tych danych, jak i ich organizacja oraz wykorzystanie będą bardziej efektywne, co usprawni działanie wielu aplikacji, począwszy od monitorowania klimatu, aż po wykrywanie pożarów. Zagadnieniem przetwarzania dużych ilości danych zajmują się także naukowcy biorący udział w koordynowanym przez Greckie Centrum Badawczo-Technologiczne ('Centre for Research and Technology Hellas') projekcie I-Search (5), w którym uczestniczy firma Google. W ramach powyższej inicjatywy opracowywany jest pierwszy na świecie silnik wyszukiwania zdolny do przetwarzania specyficznych treści multimedialnych, począwszy od zdjęć 2D, aż po filmy, treści 3D oraz dane multimodalne (takie jak wyraz twarzy i ruch gałek ocznych) i dane dotyczące świata rzeczywistego (np. informacje na temat pogody i lokalizacji). Co więcej, silnik wyszukiwania, bazujący na bogatym, zunifikowanym systemie opisu treści ('Rich Unified Content Description system') zapewni bardzo wysoki stopień personalizacji. Greckie Centrum Badawczo-Technologiczne jest także zaangażowane w inny, ambitny projekt finansowany przez UE, Noptilus (6), którego celem jest stworzenie "autonomicznych pojazdów podwodnych" ('Autonomous underwater vehicles' – AUVs). Uczestnicy tego projektu pragną opracować i przetestować zaawansowane pojazdy typu AUV, które będą całkowicie autonomiczne, w związku z czym nie będzie konieczne konieczne zatrudnianie operatorów, niezbędnych w przypadku większości współczesnych systemów. Prototypowe pojazdy AUV opracowane przez uczestników projektu Noptilus zostaną przetestowane podczas całodobowego monitorowania wybrzeża Portugalii, a zakres ich potencjalnych zastosowań obejmuje na przykład monitorowanie środowiska naturalnego oraz tworzenie map podwodnych. Tymczasem grecka firma Systema Technologies jest koordynatorem innego europejskiego projektu, w którym badania w dziedzinie robotyki znajdują zupełnie inne zastosowanie. Celem inicjatywy Mobiserv (7) jest stworzenie zrobotyzowanej usługi, wspierającej niezależność i socjalizację osób starszych oraz komunikację między nimi a otoczeniem. Jednym z kluczowych elementów powyższej inicjatywy są prace nad stworzeniem robotów, które będą oferowały usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz ratownictwa, poprzez monitorowanie parametrów życiowych ich użytkowników oraz czynników otoczenia w obrębie inteligentnych domów. System Mobiserv przechodzi obecnie zakrojone na szeroką skalę testy, w których uczestniczą jego użytkownicy. "Powyższe badania mogą przynieść długoterminowe korzyści w zakresie wspierania coraz większej populacji osób starszych. Opracowywane przez nas systemy staramy się postrzegać w sposób holistyczny, pamiętając, że chodzi o ludzkie życie. Staramy się także spełnić oczekiwania użytkowników oraz sprostać ich rzeczywistym potrzebom", tłumaczy Dr Praminda Caleb-Solly, odpowiedzialna za badania z zakresu doświadczeń użytkownika ('user experience'). Uczestnicy projektu Pebble (8) prowadzą z kolei badania dotyczące inteligentnych budynków. Głównym przedmiotem prac realizowanych w ramach inicjatywy Pebble, koordynowanej przez Politechnikę Kreteńską, jest inteligentne zarządzanie energią w obrębie budynków, które sprawi, że obiekty te staną się "dodatnie energetycznie", tzn. będą wytwarzać więcej energii, niż zużywać. "Koncepcja systemu Pebble, wraz z jego potencjałem w zakresie optymalnego i harmonijnego wykorzystywana wszelkich dostępnych zasobów, sprawia, że jest on informatycznym kluczem do energooszczędności", twierdzą uczestnicy projektu. Celem powyższej inicjatywy jest zmaksymalizowanie ilości energii wytwarzanej przez budynki wyposażone w jej odnawialne źródła. System Pebble będzie bazował na różnorakich czujnikach, mechanizmach symulowania odpowiedzi cieplnej wewnątrz budynków oraz na zaawansowanych narzędziach sterowniczych. Według uczestników projektu "w przypadku typowego budynku wyposażonego w odnawialne źródła energii, system Pebble pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii, często przekraczając ustalony przez nas cel, jakim jest ograniczenie zużycia o 30 %". Projekty opisane w niniejszym artykule uzyskały wsparcie na rzecz badań naukowych w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). (1) Nomad: Opracowywanie i weryfikowanie strategii politycznych w oparciu o niemoderowane społeczności ('Nomad: Policy Formulation and Validation through non moderated crowdsourcing') (2) Padgets: Gadżety polityczne wykorzystujące wiedzę grup społecznych, bazujące na mediach web 2.0 (' Padgets: Policy Gadgets Mashing Underlying Group Knowledge in Web 2.0 Media') (3) Siren: Gry społeczne wspierające rozwiązywanie konfliktów, oparte na naturalnej interakcji ('Siren: Social games for conflIct REsolution based on natural iNteraction') (4) Teleios: Infrastruktura wirtualnego laboratorium, obejmująca dane pochodzące z obserwacji Ziemi ('Teleios: Virtual Observatory Infrastructure for Earth Observation Data') (5) I-Search: Jednolita platforma wyszukiwania treści multimodalnych ('I-Search: A unified framework for multimodal content SEARCH') (6) Noptilus: autonomiczne, samokształcące się, optymalne i kompletne systemy podwodne ('Noptilus: autoNomous, self-Learning, OPTImal and compLete Underwater Systems') (7) Mobiserv: Zintegrowane, inteligentne środowisko domowe zapewniające usługi zdrowotne i żywieniowe dla osób starszych oraz wspierające ich mobilność (' Mobiserv: An integrated intelligent home environment for the provision of health, nutrition and mobility services to the elderly') (8) Pebble: Dodatny bilans energetyczny budynków dzięki lepszym decyzjom z zakresu sterowania ('Pebble: Positive-energy buildings thru better control decisions') Użyteczne odnośniki: - informacje na temat 7PR w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Nomad w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Padgets w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Siren w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Teleios w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu I-Search w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Noptilus w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Mobiserv w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Pebble w bazie danych CORDIS Pozostałe odnośniki: - strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej