European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

INtegrated HEart Research In TrANslational genetics of dilated Cardiomyopathies in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Kardiomiopatia rozstrzeniowa — wgląd w struktury cząsteczkowe

Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) jest dziedzicznym zaburzeniem genetycznym. Mimo to większość pacjentów nie jest świadoma rodzinnego ryzyka i nie podejmuje testów genetycznych.

Zdrowie icon Zdrowie

DCM jest zagrażającym życiu schorzeniem mięśnia sercowego, które charakteryzuje się rozstrzenią komory oraz upośledzeniem skurczów. Występowanie choroby to 1 przypadek na 2500 dorosłych, jest więc jedną z wiodących przyczyn niewydolności serca. DCM jest najpowszechniejszą kardiomiopatią wśród dzieci oraz wskazaniem do przeszczepu serca u nastolatków i osób dorosłych. Obecne diagnozowanie oraz leczenie DCM polega wyłącznie na fenotypie klinicznym i nie bierze pod uwagę podstaw genetycznych tej choroby. Mając to na uwadze, naukowcy z finansowanego przez UE projektu INHERITANCE (Integrated heart research in translational genetics of dilated cardiomyopathies in Europe) chcieli opisać genetyczne podstawy DCM i skorelować je z danymi fenotypowymi. Przebadano pacjentów z laminopatiami, podtypem DCM powodowanym przez mutacje genu kodującego białko błony jądrowej, laminy AC (LMNA). U tych pacjentów choroba ma związek z genetyczną haploinsuficiencją, prowadzącą do zmniejszonej ekspresji w dotkniętej chorobą tkance serca. Dokładne fenotypowanie doprowadziło do stworzenia predykatywnych modeli do identyfikacji pacjentów, którzy mogą skorzystać z włączonego na czas leczenia. Reasumując, fenotypowe i genotypowe informacje dotyczące kardiomiopatii zintegrowano w nowatorski system klasyfikacji, który jest bezpłatnie dostępny tutaj. Przy użyciu całogenomowych badań asocjacyjnych i modeli zwierzęcych konsorcjum zidentyfikowało nowatorskie szlaki chorobowe, potencjalne geny i mechanizmy patofizjologiczne uszkodzenia mięśnia sercowego. Ponadto zidentyfikowano i opisano przedsionkową odmianę DCM powodowaną przez homozygotyczne mutacje genu NPPA. Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genetyczne, przeprowadzone w różnych centrach europejskich, przełożyło się na atlas mutacji, który może być użyty do korelacji gen-fenotyp. Duża ilość potencjalnie patogenicznych wariantów naświetliła złożoną architekturę genetyczną DCM oraz potrzebę dalszych badań. Jednocześnie obserwacje poczynione w ramach badania INHERITANCE podkreśliły istotność badań genetycznych jako wstępnego etapu właściwego diagnozowania DCM.

Słowa kluczowe

Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa, badania genetyczne, LMNA, NPPA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania