Skip to main content
European Commission logo print header

GOAL Based Damage Stability

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawa bezpieczeństwa statków poprzez ulepszenie konstrukcji

Naukowcy finansowani ze środków UE poprawili przepisy w zakresie probabilistycznej stateczności awaryjnej dla suchych statków towarowych i rejsowych statków pasażerskich, zgodnie z założeniami międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 2009 r. Działania projektu skupiły się na poprawkach w opracowaniu dotyczących kalkulacji RoPax i prawdopodobieństwa wytrzymałości dużych statków rejsowych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Dzięki finansowaniu ze środków UE, zespół projektu GOALDS ("Goal based damage stability") wyszczególnił szereg założeń skupiających się na udoskonaleniu obecnego podejścia do bezpieczeństwa statków pasażerskich, a zwłaszcza wielkich statków rejsowych. Innowacje i szybkie tempo budowy statków generuje niespotykane dotąd wyzwania, które wymagają stworzenia nowego paradygmatu: takiego, w którym bezpieczeństwo postrzegane jest jako założenie konstrukcyjne. Podejście oparte na "zaleceniach", w ramach którego statki uznawane są za bezpieczne na podstawie ich zgodności z przepisami i ograniczeniami, zostało zarzucone; nie zapewnia ono dostatecznego minimalnego poziomu wymaganej wytrzymałości statku i dlatego wymaga modyfikacji. Głównym założeniem projektu GOALDS było stworzenie zintegrowanego opracowania na rzecz oceny wytrzymałości statków pasażerskich po uszkodzeniu. W tym celu partnerzy projektu opracowali bazę zdarzeń awaryjnych, rozszerzając dostępne obecnie informacje do analizy o inne bazy danych. Analizy statystyczne dotyczące zebranych danych pozwoliły członkom zespołu zwrócić uwagę na niedociągnięcia istniejących opracowań i sporządzić nowe. Zespół projektu GOALDS zbadał, po raz pierwszy, mechanizm zalewania i następującej utraty statku w wyniku uszkodzeń dna kadłuba. Zgodnie z jednym z wniosków, uszkodzenia wynikające z osadzenia na mieliźnie nie powinny stanowić poważnego zagrożenia dla wytrzymałości dobrze zaprojektowanego i odpowiednio zarządzanego statku pasażerskiego, na spokojnych wodach i na falach. Ponadto naukowcy stworzyli nowe oprogramowanie do kalkulacji stateczności awaryjnej w oparciu o opracowany przez nich nowy czynnik przetrwania. Nowe opracowania zostały sporządzone i przetestowane przez użytkowników końcowych po dokładnym przedyskutowaniu wszelkich parametrów i kryteriów przez członków konsorcjum. Odbyło się to z myślą o stworzeniu precyzyjnych definicji praktycznego wykorzystania takiego opracowania. Inne działania w ramach projektu przyniosły postępy w ustanowieniu wymagań w zakresie opartej na ryzyku stateczności awaryjnej oraz koncepcjach projektów innowacyjnych statków na podstawie wymogów. Wyniki projektu oceniono w związku ze złożeniem odpowiednich raportów do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Postępy osiągnięte w ramach projektu GOALDS oferują podstawy do udoskonalenia obecnych przepisów w sprawie stateczności awaryjnej i powinny doprowadzić do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pasażerów statków. Wyniki tego rodzaju projektów finansowanych przez UE przyczyniają się do bezpieczeństwa pasażerów i zwiększają widoczność i pozycję UE wśród międzynarodowych morskich organów decyzyjnych, takich jak IMO.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania