Skip to main content
European Commission logo print header

Increasing the impact of Central-Eastern European environment research results through more effective dissemination and exploitation

Article Category

Article available in the following languages:

Pobudzenie badań w Europie Środkowej i Wschodniej

Pobudzenie badań w Europie Środkowej i Wschodniej

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Dziesięciolecia niewłaściwego zarządzania spowodowały poważne zniszczenia środowiska naturalnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Choć naukowcy w tych krajach od połowy XX w. prowadzą badania nad jakością powietrza i zanieczyszczeniem chemicznym, jak i zagrożeniami dla środowiska, ich prace były dotychczas ignorowane przez krajowych decydentów. Tę sytuację zmienił projekt ENVIMPACT , którego celem było zwiększenie zaangażowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej w tematykę środowiska w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR). Istnieje nadzieja, że współpraca ta przyniesie nowe rozwiązania dotyczące trwałej ochrony naszego wspólnego środowiska. Zespół ENVIMPACT zidentyfikował innowacyjne metody badania środowiska wywodzące się z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, oparte na wstępnie określonych kryteriach wyboru. Przeprowadzono walidację zidentyfikowanych praktyk i rezultatów, które następnie rozpowszechniono wśród badaczy i zainteresowanych stron poprzez stronę internetową projektu. Działania informacyjne i dotyczące eksploatacji praktyk w zakresie badań środowiska zidentyfikowano przy użyciu kwestionariuszy i wywiadów. Analizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (SWOT) wykorzystano do sporządzenia wykazu najbardziej powszechnych dobrych praktyk. Następnie uszeregowano je według środowiskowych "zwycięzców". Dodatkowo, partnerzy projektu stworzyli audiowizualny katalog najlepszych praktyk w dziedzinie komunikacji i eksploatacji badań. W krajach partnerskich Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowano warsztaty międzysektorowe, których celem było zrzeszenie badaczy, decydentów i przedstawicieli branży przemysłowej. Naukowców przeszkolono pod kątem najlepszych sposobów na rozpowszechnianie i eksploatowanie wyników badań przy użyciu stworzonych na zamówienie modułów szkoleniowych opartych na zapotrzebowaniu i wynikach projektu. Działania kontynuacyjne obejmowały szereg internetowych sesji mentoringu dla badaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy użyciu niskonakładowego narzędzia do prowadzenia konferencji internetowych. Wyniki rozpowszechniono za pomocą strony internetowej projektu, a co cztery miesiące rozprowadzano e-biuletyn informacyjny opracowany przez członków konsorcjum zawierający wiadomości na temat badań środowiskowych. Zakładkę witryny internetowej dostępnej "tylko dla partnerów projektu" poświęcono zarządzaniu działaniami i wiedzą, planowaniu, jakości i zarządzaniu danymi. Międzynarodowa konferencja na temat skutecznych narzędzi badawczo-rozwojowych, która odbyła się w Brukseli w maju 2013 r., stanowiła trzeci filar strategii informacyjnej projektu ENVIMPACT. Dzięki projektowi, kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą teraz wnieść wkład w europejskie badania, a także pomóc w ochronie środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe

Europa Środkowa i Wschodnia, badania środowiska, środowisko naturalne, decydenci

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania