Skip to main content

Welfare Innovations at the Local level In favour of Cohesion

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacje społeczne w walce z wykluczeniem

Wykluczenie społeczne narasta w UE ze względu na takie problemy, jak rosnące bezrobocie. Naukowcy biorący udział w projekcie WILCO badali innowacje społeczne służące rozwiązaniu tych problemów oraz źródła ich powstawania.

Technologie przemysłowe

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Welfare innovations at the local level in favour of cohesion" (WILCO) badano innowacje społeczne w obszarach miejskich i analizowano ich pojawienie się w kontekście problemów społecznych i polityk miejskich. Takie innowacje są szczególnie potrzebne w tych trudnych ekonomicznie czasach, gdy problemy wykluczenia społecznego i wysokiego bezrobocia są silnie odczuwalne w społecznościach europejskich. Badania przeprowadzono w 20 miastach, koncentrując się na dwóch miastach z każdego z 10 krajów europejskich: Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. Na początku projektu przeprowadzono analizę statystyczną problemów społecznych w tych miastach, koncentrując się w szczególności na młodych ludziach, migrantach i samotnych rodzicach. Kolejny etap obejmował analizę dyskursu i wywiady dla zbadania 77 innowacji służących rozwiązaniu tych problemów. Działania te pomogły w zrozumieniu, jak powstają i rozwijają się innowacje w szczególnym kontekście polityk miejskich, systemów opieki społecznej i lokalnych społeczności. Wyniki wykazały wzrost podatności na zagrożenia społeczne, z osłabieniem integracji ludności (w pracy, rodzinie i systemie opieki społecznej) ze względu na pozostawanie przez długi czas w stanie niepewności. Innowacje społeczne często oferują obiecujące rozwiązania, ale wiele z nich nie jest zintegrowanych w lokalnych systemach opieki społecznej i nie utrzymują się na długo. W projekcie określono szereg zaleceń służących rozwiązaniu tego problemu, takich jak otwarte style zarządzania przez władze lokalne i koalicje szerokiego wsparcia dla inicjatyw oddolnych. Lepsze zrozumienie problemów społeczno-ekonomicznych i przyjęcie społecznych innowacji może poprawić warunki życia milionów osób w UE.

Słowa kluczowe

Innowacja społeczna, bezrobocie, imigracja, budownictwo mieszkaniowe, opieka przedszkolna, wykluczenie społeczne, opieka społeczna, społeczeństwo obywatelskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania