Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przewidywanie toksyczności

Naukowcy opracowują oprogramowanie dostępne na zasadach open source, które pomoże osobom oceniającym ryzyko w szacowaniu potencjalnej toksyczności substancji chemicznych. Prognozy wpływu są obliczane z wykorzystaniem algorytmów porównujących nowy związek chemiczny z innymi, już znanymi.

Zmiana klimatu i środowisko

Zapewnianie zgodności z przepisami w dziedzinie toksykologii ludzkiej i środowiskowej w przeszłości odbywało się w znacznej mierze z wykorzystaniem testów na zwierzętach. Rekomendacje UE dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (dyrektywa REACH) kładą obecnie nacisk na metody alternatywne. Do najskuteczniejszych i najbardziej polecanych przez UE narzędzi należą badania (ilościowej) zależności między strukturą a aktywnością, określane skrótem (Q)SAR. Modele (Q)SAR pozwalają symulować i przewidywać niekorzystny wpływ substancji chemicznych na komórki, tkanki i środowisko na podstawie ich podobieństwa do innych znanych związków zapisanych w bazie danych modelu. Naukowcy europejscy połączyli siły w ramach finansowanego przez UE projektu Opentox ("An open source predictive toxicology framework"), mającego na celu opracowanie kompleksowych narzędzi dla osób zajmujących się oceną ryzyka. Tworzona platforma ułatwia integrację danych ze źródeł publicznych i niejawnych, istniejących modeli (Q)SAR i bibliotek dla potrzeb tworzenia nowych modeli (Q)SAR. Wszystkie narzędzia spełniają wymagania przepisów europejskich i międzynarodowych, a dodatkowo są zaprezentowane w postaci przyjaznej dla użytkownika, aby mogły z nich korzystać również osoby nieznające modeli (Q)SAR. W tym okresie raportowania opracowano szereg graficznych interfejsów użytkownika oraz pomyślnie zintegrowano oprogramowanie Opentox z innymi istotnymi platformami. Naukowcy dodali też możliwość konwersji danych z istniejącego standardowego formatu danych toksykologicznych do formatu sieci semantycznej. Prace partnerów wykazały dotąd elastyczność i rozszerzalność platformy Opentox. Stworzono też maszynę wirtualną Opentox, umożliwiającą użytkownikom pobieranie, instalowanie i uruchamianie aplikacji w środowisku lokalnym. Platforma Opentox została poddana pełnej ocenie pod względem standardów, zasobów danych, usług i aplikacji. Pomyślnie zademonstrowano i dostarczono moduły do przewidywania toksyczności (ToxPredict) i tworzenia modeli przewidywania toksyczności (ToxCreate). Platforma Opentox bez wątpienia stanie się nieodzownym narzędziem dla twórców związków chemicznych i analityków bezpieczeństwa, pomagającym w szybszym dostarczaniu pacjentom bezpieczniejszych leków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania