Skip to main content
European Commission logo print header

Mapping of European Research Infrastructure Landscape

Article Category

Article available in the following languages:

Pełniejszy obraz infrastruktur badawczych w Europie

Prowadzone jest badanie dotyczące zasobów i usług świadczonych przez europejskie infrastruktury badawcze. Gromadzenie informacji o tych infrastrukturach jest kluczowym elementem działań zintegrowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Prowadzone jest badanie dotyczące zasobów i usług świadczonych przez europejskie infrastruktury badawcze. Gromadzenie informacji o tych infrastrukturach jest kluczowym elementem działań zintegrowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Projekt MERIL ("Mapping of European research infrastructure landscape") jest paneuropejską próbą stworzenia obszernego wykazu infrastruktury badawczej o ponadnarodowym znaczeniu w Europie. Projekt był początkowo, od października 2010 do grudnia 2012, finansowany ze środków UE. Jego celem jest poprawienie badania ankietowego przeprowadzonego wspólnie przez Komisję Europejską i Europejską Fundację Naukową w latach 2006-2007. Końcowym efektem fazy projektu finansowanej ze środków UE jest ogólnodostępna baza danych zawierająca (od stycznia 2013 roku) około 900 infrastruktur badawczych wszystkich typów o ponadkrajowym znaczeniu ze wszystkich dziedzin nauki. Biorąc pod uwagę wagę tego projektu, organizacje członkowskie Europejskiej Fundacji Naukowej wspierają konsolidację i rozwój bazy danych MERIL oraz portalu w 2013 roku, zmierzając do zapewnienia jego długotrwałego zrównoważonego rozwoju. Portal ma być regularnie aktualizowany przez operatorów infrastruktur badawczych i będzie również ciągle otwarty na nowe pozycje spełniające kryteria kwalifikowalności. Baza danych i portal MERIL umożliwią ostatecznie szerszą i głębszą analizę badań obszaru europejskich infrastruktur badawczych, która jest możliwa do chwili obecnej. Dlatego projekt MERIL stanowi wyjątkowe narzędzie dla naukowców, decydentów i podmiotów finansujących badania oraz innych zainteresowanych stron. W dłuższej perspektywie bada danych MERIL umożliwi lepsze wykorzystania usług i urządzeń oferowanych przez istniejące infrastruktury badawcze, a także oparte na informacji planowanie rozwoju nowych infrastruktur badawczych w Europie. W roku 2013 wysiłki zostaną skoncentrowane na konsolidacji oraz wykorzystaniu bazy danych, a także badaniu potrzeb w zakresie nowych funkcji oraz danych we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi udziałowcami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania