Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa jednoczy się w walce z nowotworami

Przekładanie odkryć naukowych na konkretne zastosowania kliniczne jest niewątpliwie wyzwaniem. Trudności te zostały przezwyciężone dzięki infrastrukturze paneuropejskiej.

Społeczeństwo

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia obciążenie nowotworami w Europie wzrośnie o 20% przez następne dwie dekady. Pomijając konsekwencje społeczne, nowotwory stanowią duże obciążenie dla systemu służby zdrowia, ponieważ wymagają ciągłej obserwacji i ponawianego leczenia zarówno nowych przypadków jak i osób, które przeżyły nowotwór. Do tej pory w Europie brakowało jasnej strategii umożliwiającej sprostanie tym wymogom. Mimo zasobów i wiedzy eksperckiej europejskim badaniom translacyjnym nad nowotworami brakowało ciągłości. Finansowany przez UE projekt EUROCANPLATFORM (A European platform for translational cancer research) umożliwił przezwyciężenie tych przeszkód i poprawę współpracy między podstawowymi inicjatywami badawczymi a centrami onkologicznymi. Łącznie 23 europejskie organizacje i 5 dużych instytucji zajmujących się nowotworami połączyło siły, aby poprawić wyniki leczenia pacjentów i zmniejszyć śmiertelność. Skupiono się na zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu i skuteczniejszym leczeniu, co ostatecznie przełoży się na lepszą opiekę. Partnerzy pracowali nad utworzeniem zrównoważonej infrastruktury, która umożliwi wykorzystanie podstawowych odkryć naukowych i przełożenie ich na praktykę kliniczną przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Ich celem było zapewnienie bardziej spersonalizowanego leczenia onkologicznego i trafniejszej prognostyki dzięki zastosowaniu wysokoprzepustowych technologii omicznych. Naukowcy uczestniczący w projekcie EUROCANPLATFORM prowadzili prace m.in. z zakresu genomiki, proteomiki, metabolomiki, metylacji i profilowania epigenetycznego różnych próbek nowotworowych. Dodatkowo naukowcy zbadali kilka terapii przeciwnowotworowych. Aby zapewnić zrównoważony rozwój badań translacyjnych dotyczących nowotworów w Europie, centra zaangażowane w badania terapeutyczne poświęciły się długoterminowej współpracy, budowanej w oparciu o dzielenie się zasobami, w celu stworzenia medycyny spersonalizowanej w dziedzinie onkologii. Nawiązano również podobną długoterminową współpracę w zakresie badań nad zapobieganiem nowotworom. Innym ważnym aspektem były działania edukacyjne, które koncentrowały się na badaniach translacyjnych i wielodyscyplinarnej współpracy międzynarodowej. Działania w ramach projektu EUROCANPLATFORM umożliwią integrację badań nad nowotworami w całej Europie, a co za tym idzie przyczynią się do stworzenia innowacyjnych strategii leczniczych i zapobiegawczych.

Słowa kluczowe

Badania nad nowotworami, opieka zdrowotna, EUROCANPLATFORM, wysokoprzepustowe, techniki omiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania