Skip to main content

Strategy for the preservation of plastic artefacts in museum collections

Article Category

Article available in the folowing languages:

Konserwacja dzieł sztuki z tworzyw sztucznych w muzeach

Dzieła sztuki z tworzyw sztucznych przechowywane w zbiorach muzealnych mogą szybko niszczeć. Inicjatywa UE przyczynia się do opracowania strategii pozwalającej poprawić warunki przechowywania i konserwacji obiektów muzealnych z tworzywa sztucznego.

Technologie przemysłowe

W przypadku niszczenia kolekcji dzieł sztuki muzea muszą zdecydować, czy nadal wydawać pieniądze na zapewnienie termodynamicznej ochrony niestabilnych polimerów organicznych czy też zarejestrować obraz oraz skład chemiczny obiektu i usunąć go ze zbioru. Aby pomóc muzeom w odpowiedzi na te pytania, projekt POPART (Strategy for the preservation of plastic artefacts in museum collections) skupiał się na czterech głównych obszarach badań: analizie tworzyw sztucznych, monitorowaniu warunków panujących w muzeach, ocenie degradacji polimerów oraz ocenie metod konserwacji. Zespół projektu POPART określił różne rodzaje tworzyw sztucznych, dla których zalecono odpowiednie metody obróbki, przechowywania i oceny ryzyka. Aby zidentyfikować polimerowe obiekty muzealne, opracowano i przetestowano specjalne narzędzia i metodologie. Uczestnicy projektu przygotowali przykładową kolekcję obiektów muzealnych z tworzywa sztucznego obejmującą około 100 obiektów, reprezentujących główne rodziny polimerów. Utworzono badanie referencyjne, które wykorzystano w pięciu muzeach w celu identyfikacji stanu i stopnia degradacji eksponatów z tworzywa sztucznego. Partnerzy przeanalizowali stopień degradacji czterech głównych grup polimerów syntetycznych na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych od konserwatorów obiektów z tworzywa sztucznego i naukowców. Do oceny i obserwacji zmian oraz stopnia degradacji podczas naturalnego starzenia się eksponatów w różnych warunkach środowiskowych opracowano 16 identycznych obiektów w kształcie lalki wykonanych z 11 różnych polimerów często spotykanych we współczesnych kolekcjach muzealnych. Zbadano także metody konserwacji pod kątem czyszczenia i wzmocnienia eksponatów. Oceniono wiele procedur czyszczenia i zbadano kilka procesów konsolidacji przy użyciu kilku różnych produktów. W ramach projektu POPART opracowano skuteczną strategię analizy, badania i konserwacji dział sztuki wykonanych z tworzywa sztucznego znajdujących się w muzeach. W ten sposób projekt przyczynił się do podniesienia świadomości na temat konserwacji eksponatów z tworzywa sztucznego w Europie oraz do zachowania europejskich dóbr kultury dla przyszłych pokoleń.

Słowa kluczowe

Tworzywo sztuczne, muzea, dzieła sztuki, eksponaty, polimery, zachowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania