CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

IMplementation of quality indicators in PAlliative Care sTudy

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsza jakość życia chorych na nowotwory i demencję

Współpraca między licznymi pracownikami i organizacjami służby zdrowia jest niezbędna do prowadzenia stałej opieki nad osobami starszymi i schorowanymi. W projekcie zidentyfikowano specjalistyczne wskaźniki jakości, mające usprawnić opiekę nad pacjentami cierpiącymi na nowotwory i demencję w Europie.

Zdrowie icon Zdrowie

Opieka paliatywna skupia się na łagodzeniu objawów chorobowych oraz na zapobieganiu cierpieniu pacjentów. W projekcie IMPACT (Implementation of quality indicators in palliative care study) zidentyfikowano szczególne strategie i czynniki, aby zwiększyć efektywność opieki paliatywnej. Powstały ramy analityczne pozwalające scharakteryzować modele opieki paliatywnej dla obu grup pacjentów (pacjentów cierpiących na ciężką demencję i pacjentów z postępującą chorobą nowotworową). Ponieważ ramy te mają zastosowanie w całej Europie, do ich stworzenia posłużono się kilkoma metodami badań jakościowych. W kilku czasopismach branżowych opisano zmiany w europejskich systemach opieki zdrowotnej i wzorce świadczenia usług z uwzględnieniem kontekstu krajowego. Do innych zmiennych zaliczyć można dostępną siłę roboczą, a także typy instytucji i dostępność specjalistów. Członkowie zespołu poszukiwali także konkretnych przeszkód i ułatwień w przyszłym wykorzystywaniu tych wskaźników. Opracowali internetowy system rejestrowania opinii dotyczących oceny instytucji. Zidentyfikowano także skuteczne strategie na rzecz usprawnienia organizacji opieki paliatywnej na podstawie analizy piśmiennictwa w tym temacie. Powstała także metoda analizy przyjętych strategii wdrożeniowych oraz rejestr czynników wpływających na wdrożenie usprawnień w zakresie opieki paliatywnej. Dzięki przeglądowi piśmiennictwa i zmodyfikowanej procedurze RAND Delphi, eksperci opracowali zestaw wskaźników jakości, uzyskawszy odpowiedzi z kwestionariuszy w pięciu rundach. Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia i Zjednoczone Królestwo wzięły udział w działaniach pilotażowych w czterech typach instytucji – szpitalach, hospicjach, domach opieki i placówkach podstawowej opieki medycznej. Inne kraje mogą się teraz posłużyć wskaźnikami jakości. Istnieją także wskazówki, które wyjaśniają, jak stosować wskaźniki, jak rozpoczynać projekty usprawniające oraz opisujące strategie ich wdrażania. Trwa gromadzenie danych, aby udoskonalić wskaźniki jakości i stworzyć obszerną bazę danych. Konsorcja IMPACT i EURO-IMPACT połączyły siły, aby podkreślić potrzebę zaangażowania prawodawców i wpłynięcia na program polityczny umożliwiający wdrożenie zaleceń w zakresie polityki do roku 2020. Prawodawcy i przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Opieki Paliatywnej podpisali deklarację opartą na zaleceniach w zakresie polityki. Dokument ten, dostępny na stronie internetowej projektu, przetłumaczono na sześć języków. Ma on za zadanie zapewniać wysoką jakość opieki paliatywnej w starzejącym się społeczeństwie w Europie (i poza nią).

Słowa kluczowe

Nowotwór, demencja, opieka zdrowotna, wskaźniki jakości, opieka paliatywna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania