Skip to main content

Just and durable peace by piece

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawiedliwsza wizja pokoju

Do pokoju nie można dążyć za wszelką cenę, a jeżeli ma być on trwały, musi opierać się na koncepcji sprawiedliwości. Niedawno powstało badanie dotyczące dynamiki pokoju i sprawiedliwości w dwóch najbardziej niestabilnych politycznie regionach świata.

Zmiana klimatu i środowisko

Sprawiedliwy i trwały pokój od dawna wydaje się odległą wizją w takich miejscach, jak Bliski Wschód czy Bałkany Zachodnie. Celem finansowanego ze środków UE projektu JAD-PBP ("Just and durable peace by piece") było zbudowanie pomostu między pokojem i sprawiedliwością, aby przynieść trwały pokój nękanym wojnami społeczeństwom. Aby zrealizować te zamierzenia, uczestnicy projektu starali się udoskonalić teorie i metodologie dotyczące budowania pokoju. Analizowano prawną i demokratyczną rozliczalność strategii pokojowych, wyszczególniając obowiązujące normy międzynarodowe regulujące użycie przez państwa przemocy w celach humanitarnych. Analiza ta obejmowała także prawną i demokratyczną rozliczalność państw oraz organizacji międzynarodowych w zakresie budowania pokoju po konfliktach zbrojnych, a także ponowne zdefiniowanie koncepcji jus post bellum – "prawa po wojnie". W ramach projektu stworzono ramy analityczne i metodologiczne umożliwiające ocenę i porównywanie unijnych strategii pokojowych. Ogólnie rzecz biorąc, projekt JAD-PBP przyczynił się do udoskonalenia metod badania trwałego pokoju, koncentrując się na sprawiedliwym pokoju jako jakościowo odmiennym od pokoju pozytywnego, w tym znaczeniu, iż nie czyni on żadnych założeń uniwersalnych. Autorzy projektu włączyli do umów pokojowych koncepcje dynamiki międzynarodowej-lokalnej, pojednania i amnestii. Innym ważnym osiągnięciem projektu było zidentyfikowanie najlepszych praktyk, mechanizmów i strategii promowania pokoju zgodnie z wymogami rozliczalności i ochrony praw człowieka. W tym kontekście, badacze przeanalizowali także, a jaki sposób w negocjacjach pokojowych uwzględniane są koncepcje demobilizacji, demilitaryzacji i reintegracji (DDR) oraz reformy sektora bezpieczeństwa (SSR). To nowe, świeże podejście do budowania pokoju poprzez sprawiedliwość ma szansę stać się podstawą dla pojednania na Bliskim Wschodzie i Bałkanach Zachodnich, dając nadzieję na lepsze życie wszystkim ludziom.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania