Skip to main content
European Commission logo print header

S&T International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian Countries

Article Category

Article available in the following languages:

Współpraca UE z Europą Wschodnią i Azją Środkową

Europejscy badacze usprawniają współpracę między UE a regionem Europy Wschodniej i Azji Środkowej (EECA). Z sieci współpracy w dziedzinie nauki i technologii (S&T) korzystać będą oba regiony.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Kraje regionu EECA mają duże znaczenie dla rozwoju politycznego, gospodarczego i społecznego UE. Szczególnie istotny jest ich potencjał w wielu dyscyplinach naukowych. Dlatego też umacnianie współpracy w dziedzinie S&T między EECA i UE cieszy się dużym zainteresowaniem. Finansowany ze środków UE projekt INCONET EECA ("S&T international cooperation network for eastern European and central Asian countries") miał na celu zintensyfikowanie takiej współpracy. Projekt wspierał wspólne działania S&T prowadzone przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone z UE oraz państwa leżące na wschód od Unii. Prace obejmowały cały region EECA pomimo znaczących różnic między tamtejszymi krajami. Po pierwsze, różnią się one pod względem wielkości i potencjału. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę ostatnie zmiany polityczne, takie jak udział Mołdawii w projektach siódmego programu ramowego (7PR). W sumie w inicjatywie wzięły udział 23 instytucje z 21 krajów. Oprócz wymiany doświadczeń, wspierały one także dialog polityczny między UE a EECA oraz ułatwiały udział badaczom z EECA w projektach 7PR. Ważną częścią projektu INCONET EECA było rozpowszechnianie jego wyników, na przykład poprzez założenie centralnego biura informacyjnego na rzecz współpracy UE–EECA. W specjalnym portalu internetowym dostępne będą obszerne materiały przygotowane przez zespół. Projekt INCONET EECA zmobilizował wiele ważnych zainteresowanych stron, w tym twórców polityki, naukowców i przedstawicieli sektora prywatnego. Powinno to otworzyć drogę ku przyszłym wspólnym działaniom i lepszej współpracy między UE a regionem EECA.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania