Skip to main content

Public Transportation - Accessibility for All

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawić dostępność kolei

Nowe zalecenia i prototypowy system pomagający w korzystaniu z wagonów kolejowych osobom niepełnosprawnym powinny pomóc w podniesieniu jakości transportu kolejowego.

Technologie przemysłowe

Dostępność, bezpieczeństwo i wygoda transportu publicznego stały się priorytetami europejskiego sektora transportowego, będąc gwarancją komfortowych i płynnych podróży na całym kontynencie. Ponieważ wagony kolejowe są budowane pod kątem długotrwałej eksploatacji, producenci i nadzorcy kolei mają trudności z dostosowaniem pociągów do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Aby zwiększyć dostępność kolei, w ramach finansowanego ze środków UE projektu PUBTRANS4ALL ("Public transportation - Accessibility for all") zbudowano prototyp systemu pomagającego we wchodzeniu do pociągu (BAS) przeznaczonego do starych i nowych wagonów. Konsorcjum składające się z operatorów systemów transportu publicznego, badaczy, producentów i użytkowników udokumentowało najlepsze urządzenia zwiększające dostępność pociągów i wyszczególniło najlepsze praktyki ich stosowania i obsługi. Szczególny nacisk kładziono na wagony spełniające wymogi Międzynarodowego Związku Kolei (Union internationale des chemins, UIC), organizację zrzeszającą przedstawicieli branży kolejowej. Większość wagonów użytkowanych w Europie to wagony UIC, a ukierunkowanie na nie prac było najlepszym sposobem, by ułatwić montaż nowego urządzenia w starszych jednostkach. Warto wspomnieć także o udziale wielu zainteresowanych stron z Europy Wschodniej, gdzie dostępność transportu nie zawsze uważana jest za kwestię priorytetową. Głównym owocem projektu jest zbiór rekomendacji, najlepszych praktyk i propozycji dotyczących udoskonalenia systemu, takich jak mechanizm podnoszący i/lub rampa, która ułatwia pasażerom wchodzenie do pociągu. Rozwiązanie to będzie pomocne nie tylko dla osób niepełnosprawnych fizycznie, ale także dla podróżnych z dużym bagażem, osób starszych i podróżujących z wózkiem dziecięcym. Prototyp urządzenia zbudowano już w Bułgarii, co stanowi preludium do wykorzystania technologii na większą skalę. Równolegle prowadzony jest szeroko zakrojony program promocyjny mający na celu informowanie zainteresowanych stron i użytkowników o postępach i innowacjach w tej dziedzinie. Jeżeli omawiana technologia zostanie zastosowana w kolejnictwie, z przyjemniejszych i bezpieczniejszych podróży skorzystają wszyscy pasażerowie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania