Skip to main content

CASPIAN ENVIRONMENTAL AND INDUSTRIAL DATA & INFORMATION SERVICE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważony rozwój w regionie Morza Kaspijskiego

Naukowcy z różnych krajów połączyli siły, aby stworzyć usługę informacyjną dla regionu Morza Kaspijskiego. Dostęp do standaryzowanych danych powinien wspomagać rozwój gospodarczy przy minimalizacji wpływu na środowisko.

Gospodarka cyfrowa

Morze Kaspijskie jest największym akwenem śródlądowym na Ziemi. Mieści ono unikatowy ekosystem morski, który znajduje się pod coraz większą presją za sprawą przełowienia, zanieczyszczeń oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Z Morzem Kaspijskim graniczy pięć krajów: Azerbejdżan, Iran, Kazachstan, Rosja i Turkmenistan. Pomimo różnych ustrojów politycznych i sytuacji społecznej wszystkie te kraje stoją przed podobnymi wyzwaniami na drodze do przywrócenia skutecznych rozwiązań administracyjnych i gospodarczych. Co ważne, wszystkim krajom zależy też na ochronie dziedzictwa przyrodniczego Morza Kaspijskiego. Konsorcjum zaniepokojonych naukowców zainicjowało finansowany przez UE projekt CASPINFO ("Caspian environmental and industrial data & information service"). Jego celem było umocnienie potencjału gromadzenia i organizowania danych niezbędnego dla sprostania wyzwaniom regionu poprzez zdefiniowanie wymagań systemowych. W tym celu naukowcy powołali sieć współpracy obejmującą ekologów morskich, decydentów, przedstawicieli przemysłu naftowego i organizacje międzynarodowe. Dzięki doskonałej współpracy udało się stworzyć repozytoria aktualnych danych i metadanych socjoekonomicznych, prawnych i naukowych. Współpraca pozwoliła też wypracować wzajemne zrozumienie i poszanowanie między przemysłem a ekologami w zakresie praktyk zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Zapewnienie zgodności z innymi projektami morskimi i systemami danych niesie znaczną korzyść zarówno dla badań międzynarodowych, jak i społeczności lokalnych. Wykorzystano protokoły, standardy i formaty z projektów europejskiego programu ramowego SEADATANET i BLACK SEA SCENE, stosując je tym razem do Morza Kaspijskiego. Bieżący projekt jest jednak o tyle wyjątkowy, że uwzględnia informacje dotyczące nie tylko środowiska. Lokalizacje instalacji gazowych i naftowych, aspekty prawne (np. koncesje) i dane socjoekonomiczne od podmiotów publicznych i prywatnych — wszystkie te informacje są istotne dla gospodarowania ekosystemami morskimi i wyznaczają paradygmat, który z pewnością okaże się cenny również w innych obszarach. Projekt CASPINFO dostarczył ważne i aktualne repozytorium informacji związanych z Morzem Kaspijskim, stwarzając jednocześnie rzeczywistą i produktywną sieć współpracujących podmiotów. Zainteresowane strony mogą teraz skutecznie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie konieczność chronienia kruchego ekosystemu przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności sektorów przemysłu o kluczowym znaczeniu dla gospodarek regionu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania