Skip to main content

Three modality contrast imaging using multi-functionalized microballoons

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie dokładności wykrywania chorób

Naukowcy finansowani przez UE opracowują miniaturowe balony, które pomogą lekarzom we wczesnym i nieinwazyjnym identyfikowaniu schorzeń. Mikrobalony będą pokazywać różnice w tkankach z wykorzystaniem trzech rodzajów obrazowania naraz.

Technologie przemysłowe

Rejestrowanie wysokiej jakości obrazów organizmu ludzkiego w stanie spoczynku lub podczas wykonywania określonych czynności stanowi ważne narzędzie diagnozowania patologicznych zmian struktury i funkcjonowania tkanek. Możliwość jednoczesnego używania kilku systemów obrazowania (obrazowanie wielotrybowe) znacznie zwiększa możliwości diagnostyczne. Wybitne europejskie instytucje techniczne i medyczne połączyły siły w ramach finansowanego przez UE projektu 3MICRON ("Three modality contrast imaging using multi-functionalised microballoons"), aby stworzyć nową jakość obrazowania medycznego. Mikrobalony to nowatorskie mikro/nanourządzenia, których można używać jako środków kontrastowych. W przyszłości można by ich również używać do minimalnie inwazyjnego dostarczania leków. Uczestnicy projektu 3MICRON tworzą i testują mikrobalony, koncentrując się na ich skuteczności jako środków kontrastowych i toksyczności biologicznej oraz mechanizmach usuwania ich z organizmu. Wybrane konstrukcje mikrobalonów zostaną przekazane do testów przedklinicznych. Naukowcy koncentrują się na zastosowaniach w ultrasonografii wielotrybowej, obrazowaniu z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI) i medycynie jądrowej, między innymi tomografii komputerowej opartej na emisji pojedynczego fotonu (SPECT). Takie połączenie umożliwi zaawansowane, trójwymiarowe obrazowanie funkcjonalne komórek, tkanek i całych narządów. Obecnie partnerzy tworzą trzy różne rodzaje mikrobalonów polimerowych. Kilka funkcjonalnie wyspecjalizowanych mikrobalonów wykazało duży potencjał jako środki kontrastowe do ultrasonografii. Szereg mikrobalonów poddano też modyfikacjom i testom pod kątem optymalizacji ich właściwości jako środków kontrastowych do MRI oraz możliwości zwiększania skali produkcji. Aby ocenić potencjał nowych środków kontrastowych w obrazowaniu wielotrybowym, partnerzy przygotowali instalacje testowe symulujące strukturę naczyń krwionośnych. Obecnie trwają prace optymalizacyjne. W ramach badań biokompatybilności analizowane jest formowanie korony białkowej wokół mikrobalonów – reakcja obronna organizmu, od której przebiegu zależy dalszy los obcych substancji. Obecnie trwają również wstępne prace nad obrazowaniem wielotrybowym tętnic szyjnych in vivo na modelach zwierzęcych, równolegle z opracowywaniem odpowiedniego oprogramowania i protokołów. Projekt 3MICRON tworzy technologię, która pozwoli używać mikrobalonów jako środków kontrastowych do obrazowania wielotrybowego. Zaawansowane metody nieinwazyjnego i odpowiednio wczesnego diagnozowania schorzeń degeneracyjnych i zagrażających życiu niewątpliwie będą mieć ogromny wpływ na koszty opieki zdrowotnej i jakość życia pacjentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania