Skip to main content

Prevention of Hospital Infections by Intervention and Training

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jak zapobiegać zakażeniom szpitalnym?

Zakażenia jatrogenne, zwłaszcza odcewnikowe zakażenia krwi (CLABSI), często wiążą się z dużą chorobowością i umieralnością. Zespół naukowców zgromadził niezbędne informacje, by dostarczyć decydentom wskazówek w tej kwestii.

Zdrowie

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu PROHIBIT (Prevention of hospital infections by intervention and training) przeanalizowali i ustrukturyzowali istniejące wytyczne oraz praktyki w zakresie zapobiegania zakażeniom jatrogennym w europejskich szpitalach. Celem projektu była również identyfikacja przyczyn postępowania zgodnego lub niezgodnego z najlepszą praktyką i zbadanie skuteczności znanych działań zaradczych. Wyzwaniem w Europie są różne języki i wiele różnych systemów służby zdrowia. Przejrzano bieżące zalecenia dotyczące różnych zakażeń jatrogennych w różnych krajach europejskich. Zakres, treść, stosowana terminologia i forma zaleceń znacząco się różniły między sobą. Dzięki badaniu uzyskano spojrzenie na całokształt zaleceń dostępnych w językach ojczystych pracowników służby zdrowia z krajów objętych projektem. Uczestnicy badania zalecają dostęp do uaktualnionych, najnowszych wytycznych w języku natywnym odbiorców jako kluczowy czynnik poprawy jakości opieki. Opracowano i rozpowszechniono ankietę dotyczącą środków zwalczania i zapobiegania zakażeniom (IPC) na poziomie ogólnoeuropejskim, instytucjonalnym i strukturalnym. To globalna spojrzenie na IPC objęło dane z ponad 300 szpitali w 24 krajach dotyczące tych placówek i stosowanych w nich praktyk zapobiegania zakażeniom jatrogennym. Zaproszono szpitale europejskie do uczestnictwa w badaniu dotyczącym promowania higieny dłoni lub ulepszenia procedur wprowadzania cewników do naczyń krwionośnych i opieki nad cewnikowanymi pacjentami. Przygotowano dokumentację na podstawie 14 szpitali z 11 krajów, w których przeprowadzono ponad 2000 obserwacji wprowadzania cewnika i ponad 4000 obserwacji prowadzenia higieny dłoni. Badanie potwierdziło, że wielotrybowe interwencje zapobiegania infekcjom są możliwe do zrealizowania i skuteczne w różnych kulturowo krajach europejskich, jeśli pozostawi się miejsce dla lokalnych dostosowań. Na koniec do szpitali uczestniczących w badaniu wysłano kwestionariusze przesiewowe dotyczące przyjęcia, implementacji i utrzymania programów zapobiegania zakażeniom jatrogennym. Pojawiło się kilka istotnych zagadnień, dotyczących zasobów, pracy zespołowej, komunikacji, personelu, kształcenia, szkolenia i kultury bezpieczeństwa. Uczestnicy projektu PROHIBIT nakreślili kompleksową listę zaleceń dla Komisji Europejskiej. Objęły one europejską strategię IPC uwzględniającą nadzór, stworzenie platformy i miarodajnego ciała do wydawania wytycznych, szkolenia i wdrażania bazujących na dowodach strategii. Uczestnicy projektu PROHIBIT zaproponowali też budżet IPC, aby zapewnić wysokiej jakości badania dla podkreślenia istotności implementacji wyników i zmian zachowań, tam, gdzie jest to potrzebne.

Słowa kluczowe

Zakażenia jatrogenne, wytyczne, najlepsze praktyki, wielotrybowe interwencje mające zapobiegać infekcjom, zalecenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania