European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Human Resources for Primary Health Care in Africa

Article Category

Article available in the following languages:

Wsparcie na rzecz opieki zdrowotnej w Afryce

Zasoby ludzkie w służbie zdrowia w Afryce są niewystarczające w wyniku wielu czynników. Niezbędne jest podjęcie stosownych działań, które powstrzymają dalszy spadek liczebności pracowników w tym sektorze.

Zdrowie icon Zdrowie

W finansowanym przez UE projekcie HURAPRIM (Human resources for primary health care in Africa) powstały innowacyjne środki zaradcze i polityki mające rozwiązać kryzys zasobów ludzkich w służbie zdrowia. Założeniem projektu było przeanalizowanie sytuacji dotyczącej zasobów ludzkich w służbie zdrowia w Afryce oraz wyjaśnienie złożoności przyczyn tego niedostatku. Partnerzy projektu HURAPRIM stworzyli określone działania, strategie i polityki mające poprawić sytuację i zmaksymalizować działania sieciowe i synergie. Projekt zrzeszył trzech parterów europejskich i sześciu afrykańskich z pięciu krajów, reprezentujących określone sytuacje w kontekście zasobów ludzkich w służbie zdrowia. Stworzone działania interwencyjne przetestowano na przykładzie analiz przypadku w krajach partnerskich, po dopasowaniu ich do indywidualnej sytuacji każdego z krajów. Przeprowadzono szereg działań badawczych, aby lepiej zrozumieć zasięg i przyczyny deficytu zasobów ludzkich w służbie zdrowia. Działania te obejmowały przegląd piśmiennictwa na temat istniejących zasobów ludzkich oraz badanie partycypacyjne z udziałem partnerów projektu. Przeprowadzono poufne badanie zgonów wśród matek i dzieci w Mali i Ugandzie, a także wywiady z imigrantami pracującymi w służbie zdrowia. Systematyczne przeglądy przeprowadzonych badań doprowadziły do powstania publikacji, która podsumowuje zidentyfikowane problemy. Pomysły i propozycje ewentualnych działań interwencyjnych omówiono podczas spotkania inauguracyjnego w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki (RPA). Wyniki dowodzą istnienia wyraźnych ograniczeń ekonomicznych i politycznych, które wpływają na wyzwania, z jakimi borykają się pracownicy służby zdrowia, i na ich wymagania. Złe warunki pracy, niskie pensje i bardzo duży nakład pracy stanowią także ważne przyczyny spadku liczebności zasobów ludzkich w służbie zdrowia. W RPA zapadają godne uwagi decyzje dotyczące krajowych ubezpieczeń zdrowotnych i zmiany strategii w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Są one realizowane m.in. poprzez uruchomienie oddziałowych zespołów wykonujących działania popularyzatorskie w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej. Władze Johannesburga podjęły współpracę z ośrodkami badań medycznych w celu zidentyfikowania 20 lokalizacji pilotażowych. Lokalizacje te znajdują się na obszarach najbardziej zubożałych. Projekt HURAPRIM przyczyni się do dyskusji i działań politycznych na skalę międzynarodową. Wszystkie z zaplanowanych interwencji dotyczą bezpośrednio rzeczywistych zobowiązań i planów w zakresie polityki zdrowotnej. Jest to gwarancją praktyczności każdego z osiągnięć projektu.

Słowa kluczowe

Podstawowa opieka zdrowotna, Afryka, interwencje, polityki, imigranci w służbie zdrowia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania