Skip to main content
European Commission logo print header

EVidenced based management of hearing impairments: Public health pΟlicy making based on fusing big data analytics and simulaTION.

Article Category

Article available in the following languages:

Analiza danych pacjentów posłuży do opracowywania polityk dotyczących utraty słuchu na potrzeby przyszłych aparatów słuchowych

Utrata słuchu zwiększa ryzyko spadku zdolności poznawczych oraz rozwoju choroby psychicznej i depresji, co skutkuje izolacją społeczną. Europejscy badacze zgromadzili dane Big Data pochodzące od użytkowników aparatów słuchowych, aby ukształtować przyszłe polityki i interwencje dotyczące zdrowia publicznego w zakresie słuchu.

Zdrowie icon Zdrowie

Obecnie kluczową interwencją skierowaną przeciwko utracie słuchu są aparaty słuchowe. A jednak, pomimo coraz liczniejszych dowodów na to, że aparaty słuchowe zapewniają korzyści zdrowotne, ten sposób leczenia jest zwykle uznawany za kosztowny. Dlatego też konieczne jest zwiększenie zakresu, w jakim dowody naukowe są włączane do tworzenia polityk w tym zakresie.

Platforma do analizy danych na potrzeby tworzenia polityk

Twórcy finansowanego ze środków UE projektu EVOTION opracowali platformę na potrzeby analizowania danych pacjentów i przekształcania ich w dowody na potrzeby przyszłych polityk dotyczących zdrowia publicznego w zakresie słuchu. Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami opracowującymi polityki dotyczące zdrowia publicznego, ekspertami i władzami w zintegrowany sposób w celu wspierania procesu formowania się ukierunkowanych polityk. „Zamierzaliśmy zgromadzić dowody na potrzeby opracowywania polityk dotyczących zdrowia w celu kompleksowego zarządzania utratą słuchu powiązanego z profilaktyką, wczesnym rozpoznaniem, leczeniem i rehabilitacją”, wyjaśnia koordynator projektu, Niels Pontoppidan. Narzędzia umieszczone na platformie EVOTION gromadzą poprzez aplikację dane z aparatów słuchowych i bioczujników noszonych na ciele, wykorzystywanych w ramach projektu. Platforma może przekształcać dane z tych aparatów słuchowych (wykorzystanie i hałas), kliniczne dane na temat zdrowia, w tym podawane leki, dane społeczne, dane na temat codziennego stylu życia i zachowania oraz informacje środowiskowe. Narzędzia te wykorzystują również retrospektywne i aktualne dane pacjentów z istniejących repozytoriów klinicznych, a także dynamiczne dane pochodzące od 1 000 obywateli niesłyszących/niedosłyszących, których monitorowano w Grecji i Zjednoczonym Królestwie. Uczestnicy mogą sami zarządzać swoim aparatem i przeprowadzać testy słuchu, a także trening słuchowy. „Włączenie tych wszystkich elementów do projektu od samego początku sprawiło, że udział w nim wydawał się ważny i udowodniło, że platforma może odpowiadać na potrzeby obywateli”, podkreśla Pontoppidan.

Nowatorskie informacje na temat korzystania z aparatów słuchowych

Dane pacjentów przeanalizowane na platformie EVOTION umożliwiły opracowanie interesujących rezultatów, takich jak zwiększone wykorzystanie aparatów słuchowych wieczorem w głośnym otoczeniu. Co więcej, narzędzia symulujące hałas wskazały, że transport publiczny może powodować problemy ze słuchem, być może więc konieczne jest uregulowanie tej kwestii, tak jak to się dzieje w miejscach pracy i odpoczynku. Głośne hałasy, takie jak te wywoływane prędkością, zdają się też wpływać na układ sercowo-naczyniowy, który reaguje na nie bezpośrednio, zwiększając puls w ciągu kilku minut. Łącznie wyniki te doprowadziły do pierwszych przypadków zapewniania finansowanych publicznie aparatów słuchowych w Grecji.

Znaczenie projektu EVOTION i prognozy

Przewiduje się, że częstotliwość utraty słuchu wzrośnie w najbliższej przyszłości zważywszy na dużą ekspozycję na hałas oraz starzejące się społeczeństwo. Platforma EVOTION, sprawnie gromadząca dane Big Data, pomyślnie wykazała, że połączenie codziennych, klinicznych i społecznych danych umożliwia opracowanie nowych polityk dotyczących zdrowia publicznego. Wykorzystując te dane, ustawodawcy mogą przeprowadzić analizę skuteczności oraz analizę stosunku korzyści do ryzyka, aby poprawić opiekę nad pacjentami. Z perspektywy pacjenta zdolność do samodzielnego zarządzania ustawieniami aparatu słuchowego zapewnia tak potrzebną opcję personalizacji. Ponadto dane z platformy EVOTION mogą posłużyć specjalistom opieki zdrowotnej zajmującym się słuchem do ustalenia potrzeb pacjenta i zoptymalizowania leczenia utraty słuchu. Według Pontoppidana najbliższe plany obejmują „założenie organizacji non-profit, która może przechowywać i analizować duże ilości danych dotyczących zdrowia przy użyciu narzędzi i usług opracowanych na platformie EVOTION”. Dalsze dofinansowanie pomoże rozszerzyć zakres zastosowań platformy EVOTION na inne sektory opieki zdrowotnej, w których gromadzenie danych pacjentów poprzez urządzenia noszone na ciele może pomóc w kształtowaniu przyszłych polityk.

Słowa kluczowe

EVOTION, utrata słuchu, platforma, dane Big Data, aparat słuchowy, polityki dotyczące zdrowia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania