Skip to main content

Molecular basis of cell communication during a migratory event that establishes brain asymmetry in zebrafish

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pogłębianie wiedzy o rozwoju mózgu

Ostatnie badania rzucają światło na kluczowy etap rozwoju mózgu, noszący nazwę asymetrii mózgu, u danio pręgowanego, co pomoże zrozumieć działanie tego organu u kręgowców.

Zdrowie

Asymetria mózgu zachodzi, gdy tzw. komórki paraszyszynkowe (ang. parapineal) migrują ze środkowej części mózgu. Mimo że naukowcy wiedzą, że jest to ważny krok w rozwoju mózgu, sposób komunikowania się komórek podczas procesu nie jest szczegółowo znany. Ostatnie badania wskazują, ze gen Fgf8 koduje się dla cząsteczki sygnałowej o nazwie Fgf. Receptor Fgf wiążący się z ligandem Fgf aktywuje wewnątrzkomórkowe szlaki molekularne umożliwiające tworzenie się i migrację komórek paraszyszynkowych. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu CCMEBAZ badali dokładnie molekularne aspekty biologiczne sygnałowania Fgf8 w migracji komórek paraszyszynkowych. Innym celem prac było określenie sposobu regulowania przez Fgf własnych szlaków w sąsiednich komórkach. Uczeni ustalili, że sygnałowanie Fgf zachodzi za pośrednictwem kilku szlaków molekularnych, w tym szlaku PI3-Akt, który odgrywa rolę w obumieraniu komórek. Innym ważnym osiągnięciem projektu było opracowanie linii komórek reporterowych Fgf. Wykorzystując te komórki, naukowcy mogą wykrywać, z którymi cząsteczkami oddziałuje Fgf za pomocą sygnału fluorescencyjnego. Projekt CCMEBAZ przyczynił się zatem do lepszego poznania sygnałowania Fgf w komórkach paraszyszynkowych. Prace te położyły podwaliny pod dalsze badania nad ważną dziedziną rozwoju mózgu u kręgowców.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

20 Września 2021