Skip to main content
European Commission logo print header

Searching, Matching, Sorting, and Separating in the Labour Market: Costs, Structure and Consequences of Employment Adjustment in Dynamic Frictional Economies

Article Category

Article available in the following languages:

Jak zapewnić spokój pracownikom i chronić zyski firm

Przedsiębiorstwa często reagują na kryzysy finansowe, tnąc tzw. koszty dostosowania, co niekorzystnie wpływa na pracowników. Naukowcy korzystający ze środków UE zbadali wpływ dostosowania zatrudnienia w oparciu o dane pochodzące z Danii, aby odpowiedzieć na związane z tym zjawiskiem pytania z zakresu prawodawstwa.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ramach projektu SMSS (Searching, matching, sorting, and separating in the labour market: Costs, structure and consequences of employment adjustment in dynamic frictional economies) przeprowadzono modelowanie ekonomii rynku pracy w sytuacji narażenia firm na wstrząsy finansowe. Założenia projektu powiązane były z trzema zagadnieniami badawczymi. Pierwsze z nich brzmiało: W jaki sposób recesje wpływają na strukturę wiekową dostosowania siły roboczej w przedsiębiorstwach? Używając opracowanego przez siebie modelu popytu na pracę, zespół ustalił, że firmy zachowują się zgodnie z przewidywaniami, jeżeli chodzi o nisko wykwalifikowanych pracowników, ale nie w przypadku specjalistów. Prace te przedstawiono w przygotowanym wspólnie z innymi badaczami artykule pt. "'Firm downsizing, public policy, and the age structure of employment adjustments" (Redukcja zatrudnienia, polityka publiczna i struktura wiekowa dostosowania zatrudnienia). Drugie i najważniejsze zagadnienie brzmiało: W jaki sposób koszty dostosowania zatrudnienia dystrybuowane są między pracownikami poszukującymi pracy i firmami ponoszącymi koszty zatrudniania i zwalniania pracowników? Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie między różnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi kosztami dostosowania zatrudnienia. Uczeni przygotowali dwa artykuły: "Performance pay, wage dispersion, and job separation" (Wynagrodzenie zależne od wyników, różnice zarobków i separacja stanowisk pracy) oraz "Returns to tenure or seniority?" (Zyski związane z względną czy bezwzględną wysługą lat?). W badaniu tym zebrano obawy firm dotyczące stażu pracy pracowników oraz obawy dotyczące zysków, w sytuacji gdy koszty dostosowania materializują się jako konkretne inwestycje. Aktualne prace skupiają się na rozszerzeniu modelu równowagi dynamicznej popytu na pracę i podaży pracy, a także pracy i kapitału jako danych wejściowych dotyczących produkcji firm. Trzecim zagadnieniem było: W jaki sposób dostosowanie pracy wpływa na wzorce sortowania między pracownikami i firmami? Wyniki badania wskazują, że firmy rzeczywiście oferują wynagrodzenie pieniężne za określone rodzaje niedogodności — np. nieelastyczne godziny pracy czy pracę zmianową. Analizy te omówiono w dwóch artykułach: "Job hazard premia and worker risk preferences" (Premie za niebezpieczne warunki pracy oraz preferencje pracowników dotyczące ryzyka) oraz "Tenure profiles and efficient separation in a stochastic productivity model" (Profile stażu pracy i efektywna separacja w stochastycznym modelu produktywności). Omawiane badania pozwalają na uzyskanie pełniejszego obrazu strategicznych działań firm dotyczących redukcji zatrudnienia, w odniesieniu do istniejących publicznych zachęt instytucjonalnych. Ostateczne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu SMSS mogą pomóc decydentom w lepszym korelowaniu polityki zatrudnienia, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego.

Słowa kluczowe

Opłacalność, koszty dostosowania, dostosowania zatrudnienia, SMSS, rynek pracy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania