European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Magnetic Nanoparticles for Multiplexed Assays for Low and High Molecular Weight Biomarkers

Article Category

Article available in the following languages:

Szybkie, wczesne diagnozowanie wielu chorób

Naukowcy opracowali nową platformę do wysokowydajnych badań przesiewowych z wykorzystaniem wielu biomarkerów różnych chorób. Dzięki możliwości bezpośredniej analizy próbki biologicznej stanowi ona przedmiot intensywnego zainteresowania ze strony przedsiębiorstw zajmujących się komercjalizacją.

Zdrowie icon Zdrowie

Poszukujący biomarkerów choroby naukowcy dysponują szeregiem protokołów oddzielania i sortowania, służących do identyfikacji komponentów komórek lub płynów. Wiele tych metod wiąże się ze znakowaniem lub oznaczaniem cząsteczki będącej przedmiotem zainteresowania, a cały proces zaczynający się od ekspresji białka, przez oznaczanie, po oczyszczanie i odzyskiwanie może być czasochłonny, kosztowny i pracochłonny. Naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt ASSAY FOR BIOMARKERS ("Magnetic nanoparticles for multiplexed assays for low and high molecular weight biomarkers"), aby opracować nową technologię diagnostyczną niewykorzystującą znaczników. Test ten umożliwia wychwycenie biomarkerów bezpośrednio z roztworu zawierającego analit oraz oddzielenie i wykrycie biomarkerów będących przedmiotem zainteresowania w trakcie pojedynczego etapu. Technologia ta wykorzystuje nanocząsteczki (NP) o właściwościach paramagnetycznych lub optycznych, funkcjonalności nadanej za pomocą aptamerów (małych, składających się z pojedynczej nici cząsteczek kwasu nukleinowego wiążących się z celem) lub przeciwciał i połączonych z nową technologią nanoporów. Nanocząsteczki wiążą się z poszukiwanymi biomarkerami w ramach samego analitu. Zważywszy na zastosowanie zarówno aptamerów, jak i przeciwciał, system ten może służyć do realizacji badań przesiewowych dla wielu poszukiwanych biomarkerów o dużym zakresie mas cząsteczkowych i funkcjonalności. Posiadająca zdolność regulacji technologia nanoporów oparta na wieloskładnikowych metalicznych nanoprętach umożliwia biomolekularne oddzielanie i analizę. Projekt ASSAY FOR BIOMARKERS zapewnił nowy, jednoetapowy proces umożliwiający przeprowadzanie wysokowydajnych badań przesiewowych dla wielu biomarkerów chorób bezpośrednio z użyciem próbek biologicznych. Prace projektu zaowocowały 22 publikacjami i złożeniem 3 wniosków patentowych dających obiecujące perspektywy komercyjnego wdrożenia. Zakłada się, że wywrą one znaczący wpływ na wczesne diagnozowanie i leczenie chorób zapewniając znaczącą poprawę wyników wśród pacjentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania