Skip to main content
European Commission logo print header

Scheduling, routing, and transport challenges in multi-hop wireless networks

Article Category

Article available in the following languages:

Przeskoki w sieciach Wi-Fi

Badacze europejscy opracowali nowatorski model transportu w wieloprzeskokowych sieciach bezprzewodowych. Znajdzie on pilne zastosowanie w komunikacji służb ratowniczych i systemach bezpieczeństwa publicznego.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wieloprzeskokowe sieci bezprzewodowe to takie, w których ścieżka od nadawcy do odbiorcy obejmuje kilka kolejnych przeskoków między węzłami bezprzewodowymi. Ta nowa architektura umożliwia wprowadzanie nowych aplikacji teleinformatycznych przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności istniejących usług. Sprawne działanie nowej architektury wymaga jednak nowego podejścia, którego opracowanie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu EFFICIENTMULTIHOP ("Scheduling, routing, and transport challenges in multi-hop wireless networks"). Głównym założeniem projektu było rozwiązanie problemów związanych z architekturą i projektowaniem wieloprzeskokowych sieci bezprzewodowych. Dodatkowo zajęto się wdrażaniem metod transportu i analizowaniem skuteczności pod względem kontroli przeciążenia i alokacji szybkości. Wykorzystując teorie formalne i symulacje komputerowe, uczestnicy projektu stwierdzili, że wydajność obecnego, standardowego algorytmu planowania łącza jest bardzo bliska optymalnej. Podczas projektu EFFICIENTMULTIHOP zaprojektowano też i wdrożono nowatorską metodę transportu o bardzo pożądanych cechach. Ważną zaletą nowego systemu jest fakt, że nie są wymagane żadne modyfikacje protokołu kontroli transmisji, protokołu internetowego ani protokołu dostępu do nośnika. Pomimo swej prostoty nowa technika mieści się średnio w przedziale +/- 10% od optymalnej alokacji minimaksowej. Zakończony już projekt opracował też metodę prognozowania aktualnego natężenia połączeń w sieci, umożliwiającą węzłom każdorazowe wybieranie optymalnego protokołu routingu. Podejście to zwiększa wydajność i odporność takich sieci. Projekt umożliwił też wieloprzeskokowym sieciom bezprzewodowym osiągnięcie poziomu wydajności niezbędnego dla obsługi wielu usług o znaczeniu praktycznym. Można tu wymienić różnorodne zastosowania w pojazdach, wojskowości, ochronie środowiska i zarządzaniu kryzysowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania