Skip to main content
European Commission logo print header

Cognitive Robotic System for Digitalized and Networked (Automated) Insect Farms

Opis projektu

Robotyka i automatyka na potrzeby hodowli owadów

Brak bezpieczeństwa żywnościowego stanowi jedno z największych wyzwań XXI wieku. Potencjalnym zrównoważonym rozwiązaniem w zakresie dostarczania żywności dla ludzi i zwierząt stają się jadalne owady. Aby usprawnić masową produkcję i hodowanie owadów oraz obniżyć ich koszty, konieczny jest rozwój badań, innowacji, protokołów hodowlanych i standaryzacji, a także robotyzacja i automatyzacja procesu hodowli owadów. Finansowany ze środków UE projekt CoRoSect skupia się na połączeniu badań nad bionomiką i cyklem życia owadów z nowymi narzędziami i protokołami w zakresie robotyki w celu automatyzacji hodowli owadów. W ramach projektu powstaną innowacyjne, zintegrowane ekosystemy robotyki kognitywnej, które wyeliminują konieczność wykonywania pracy ręcznej lub utrzymywania stałego nadzoru człowieka podczas cyklu życia owadów.

Cel

By 2030 over 9 billion people, along with animals raised for food or kept as companions, will need to be fed generating inconsistencies between the demand and supply of food resources and promoting food insecurity by rendering food as unavailable, unaffordable, unevenly distributed or unsafe to eat. Therefore, food security represents the big challenge of the 21st century and in that context one promising potential sustainable solution is insect farming. Edible insects are set to be approved in EU by late 2020 as novel food and insects also being a value food sources for farming animals; however research, innovation, farming protocols development and standardization, and a technology leap by robotizing and automatizing the mass rearing in insect farms is needed in order to concurrently scale the production and dramatically decrease the production costs. CoRoSect addresses the dramatic need of coupling research on bionomics and life cycle of insects intended to be used as food and feed, with new robotic tools and protocols for mechanization and automation of insect farming, which is a critical point stressed by the Technical Expert Consultation on Assessing the Potential of Insects as Food and Feed in Assuring Food Security. CoRoSect forms a novel integrated cognitive robotic ecosystems where the repetitive but also cognitively and physically demanding tasks requiring increased manual effort or continuous human supervision during the insects’ lifecycle, are replaced by automatic robotic-based procedures which will also draw upon research performed on understanding biological, technical and economic requirements of insect rearing and optimizing all involved processes. Focusing on real insect rearing problems, CoRoSect technologies will evaluated through large-scale pilots in 5 insect farms placed in 5 European countries rearing three of the most commonly occurring species, thereby contributing essentially to a secure and sustainable food supply in Europe.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2020-2

System finansowania

IA - Innovation action
æ

Koordynator

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Wkład UE netto
€ 860 250,00
Adres
Minderbroedersberg 4
6200 MD Maastricht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (20)