European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Climate change and Fossil Fuels

Opis projektu

Skutki odchodzenia od paliw kopalnych

Aby można było przeciwdziałać zmianie klimatu, paliwa kopalne muszą pozostać pod ziemią. Chociaż jest to pośrednio wymóg porozumienia paryskiego z 2015 roku, oznacza on jednocześnie rezygnację z ogromnych ilości zasobów i aktywów paliw kopalnych, co będzie miało wpływ na dużych inwestorów, podmioty finansujące zadłużenie oraz rządy. Istnieje jednak niewiele badań dotyczących tych skutków odejścia od paliw kopalnych. Zespół finansowanego przez UE projektu CLIFF zajmie się rolą dużych inwestorów w odchodzeniu od paliw, skutkami odchodzenia od paliw na osi północ-południe oraz niezbędnymi środkami służącymi sprawiedliwemu i szybkiemu podziałowi odpowiedzialności udziałowców i zainteresowanych stron w transformacji energetycznej. Stosując podejście porównawcze i transdyscyplinarne bazujące na studiach przypadków, zespół połączy analizę instytucjonalną z innowacyjnym modelem teoretycznym na rzecz inkluzywnego rozwoju.

Cel

To halt climate change, the 2015 Paris Agreement implicitly requires leaving fossil fuels (FF) underground (LFFU) and coherent financial flows. This implies stranding huge amounts of FF resources and assets (worth $16-300 trillion), affecting big investors: FF firms, shareholders (pension funds/philanthropies), debt financers (aid agencies/development banks) and governments. Research is scarce on big investors, the implications for developing countries with FF resources, and how LFFU can be equitably mobilized. Hence, CLIFF addresses the question: What is the role of big investors in leaving fossil fuels underground (LFFU), what are the North-South implications of LFFU and what measures can be taken by whom to equitably allocate and accelerate shareholder and stakeholder responsibility in energy transformation for inclusive development? LFFU has high stakes, disputed values, and urgency, so CLIFF combines institutional analysis and a theory of change for inclusive development (ICID) using a transdisciplinary, comparative case study approach. It has 4 substantive work packages: (a) a research protocol; (b) case studies on FF firms; pension funds; philanthropic foundations; aid agencies/development banks; developing countries with new FFs; (c) a geo-political analysis, and (d) an integrative analysis. CLIFF innovatively examines big investors and countries with new FF discoveries and growing vested interests in opposing climate policy implementation; and agents of change who address these vested interests (theory of change). CLIFF develops an innovative theoretical model (ICID) to analyse these actors and the changing North-South aspects, a CLIFF Interactive Atlas, and a Stranded Asset Index, co-creates equitable policy instruments; and assesses strategies of agents of change to make such climate policy instruments politically feasible and effective. Rather than ‘Building Back Better’ from the COVID-19 pandemic, CLIFF strives for Catalysing Climate-resilient Change.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Wkład UE netto
€ 2 499 192,00
Adres
SPUI 21
1012WX Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 499 192,00

Beneficjenci (1)