European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable Urban Form For Integrated Climate Change Mitigation Solutions

Opis projektu

Uwzględnianie wymiaru miejskiego w modelach emisji

Badania empiryczne i modele teoretyczne wykazały, że urbanizacja oraz związane z nią aspekty, takie jak różnorodność użytkowania gruntów, połączenia między ulicami oraz dostęp do transportu publicznego są istotnymi czynnikami warunkującymi zużycie energii. Mimo to modele wykorzystywane w celu prognozowania ogólnego zużycia energii oraz emisji w poszczególnych krajach i sektorach nie uwzględniają tych kwestii. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SUFFICCS zamierza opracować oraz zaprezentować ramy zintegrowanego modelowania poziomu usług, zapotrzebowania na energię i emisji z budynków miejskich i systemów transportu. Badacze wykorzystają dane z obszarów miejskich na terenie poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu opracowania ram oraz dostosowania ich do integracji z globalnym modelem analizy przepływu materiałów, aby wspomóc realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu odnoszących się do miast.

Cel

Urbanisation is a global trend poised to continue throughout the twenty-first century. Levels of urbanisation and various aspects of urban form (including density, land-use diversity, street connectivity, and access to public transit and jobs) have been demonstrated in many empirical studies and theoretical models to be important determinants of energy use and greenhouse gas emissions from buildings and transport. However, urban dimensions are absent from models projecting global energy and emissions by country and sector. This omission underrepresents the significant connection between urban dynamics and future emission trajectories, and hinders identification of integrated planning strategies for maximum emission reductions. The main objective of SUFFICCS is to develop and demonstrate a framework for integrated modelling of service levels (m2 floorspace, passenger-km), energy demand, and emissions from urban buildings and transport systems. This modelling framework will be developed using data from urban regions of European countries, and designed for integration with a global dynamic material flow analysis model. Emissions from producing new buildings, infrastructure, and transport equipment will be included, enabling a comprehensive assessment of climate change impacts and mitigation potential of future urbanisation. The incorporation of urban dynamics into energy and climate models, and the linking of transport and buildings sectors through joint dependencies on urban form will represent major advancements in modelling capabilities. These advancements will facilitate assessment of urban and national emission trajectories under various scenarios of urban form, with unprecedented integration of buildings and transport sectors. The aims of SUFFICCS resonate with targets of the EU Green Deal relating to cities, buildings and transport, and the outputs will aid planners and policymakers to identify integrated strategies which maximise climate change mitigation.

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN
Wkład UE netto
€ 174 806,40
Adres
STRASSE DES 17 JUNI 135
10623 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 174 806,40