European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Conflict and Cooperation in the EU Heterarchical Legal System

Opis projektu

Konflikt i współpraca między sądami krajowymi i wspólnotowymi

System prawny w UE jest zdecentralizowany, co ogranicza możliwości egzekwowania prawa przez UE i często oznacza opór sędziów sądów krajowych wobec zwierzchności prawa wspólnotowego. Nie znamy dokładnie bodźców i dynamiki, które kształtują złożone wzorce konfliktu i współpracy między sądami krajowymi i ponadnarodowymi w ramach systemu prawnego UE. Finansowany przez ERBN projekt EUTHORITY zakłada wykorzystanie modelowania opartego na teorii gier do analizy strategicznych interakcji między Trybunałem Sprawiedliwości, sądami krajowymi i politykami. Dane z 68 krajowych sądów najwyższych w UE umożliwią sprawdzenie poprawności hipotezy, zgodnie z którą polityka krajowa i postawy sędziów wobec integracji odgrywają znaczącą rolę w określaniu autorytetu prawa wspólnotowego na szczeblu lokalnym.

Cel

Supranational legal regimes are increasingly enforced by multi-level, non-hierarchical court systems, in which judges at the upper, supranational echelon do not have the power to reverse domestic court decisions. Yet the incentives and dynamics that shape the complex patterns of conflict and cooperation observed in the most important of all such court structures, the EU legal system, are still poorly understood. To what extent are domestic courts able to negotiate the terms of their cooperation with the Court of Justice? How do national courts differ in that respect? Are the non-compliance threats issued by domestic courts all equally credible? Do the rare cases where these threats have been put to execution pose a systemic risk to the authority of EU law? How are the domestic courts’ incentives to cooperate with EU judges affected by the sort of political backsliding witnessed in Hungary and Romania in recent years? Our interdisciplinary research project addresses these puzzles of legal integration with the avowed aim of helping judges and policy-makers make more informed choices when faced with compliance problems in the judicial realm. Grounded in a general theory of judicial behaviour, our generic hypothesis is that the authority of EU law at domestic level is determined by domestic politics as well as by judicial attitudes towards integration. EUTHORITY seeks to refine this hypothesis using game theoretic modelling to analyse strategic interactions among the Court of Justice and domestic courts and politicians. Theory-building combines with a large-scale data-collection effort. We undertake to compile longitudinal data on the institutional characteristics and doctrinal responses to legal integration of 68 domestic apex courts across the EU 28 Member States. With a view to construct an annual, court-specific index of legal integration, we also conduct an expert survey asking academic lawyers and practitioners to assess their courts' attitudes towards EU law.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 1 475 150,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 475 150,00

Beneficjenci (1)