European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Religion and Its Others in South Asia and the World: Communities, Debates, Freedoms

Opis projektu

Udzielanie azylu a wolność religii

Wolność religii (swoboda wyznawania lub praktykowania wybranej religii lub też niewyznawania i niepraktykowania żadnej) jest podstawowym prawem przyznanym w przepisach prawa międzynarodowego. W Azji Południowej osoby, które nie podporządkowują się dominującej religii lub ją kwestionują, mogą borykać się z poważnymi problemami. Często są w związku z tym prześladowane, co nierzadko zmusza je do ucieczki i ubiegania się o azyl w innych krajach. Zespół finansowanego przez UE projektu ROSA będzie poszukiwać odpowiedzi na następujące pytanie: jakie konkretne okoliczności wpływają na rozwój postawy krytycznej wobec takich społeczności i ich poglądów? W ramach projektu naukowcy zweryfikują także założenia, na podstawie których kraje europejskie opracowują procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu osobom, które powołują się na nonkonformizm religijny. Zakres projektu obejmuje Azję Południową, ale naukowcy zbadają też globalne konsekwencje podejmowanych w tym regionie działań i dominujących tam opinii krytycznych.

Cel

Those who question or do not conform to dominant local religious tradition(s) and/or religion as such have, of course, faced serious problems and difficulties in a number of different historical periods and locations. This project examines the forms in which individuals and communities raise, in the open or in more hidden transcripts, questions over the dominant religious norms in South Asia. This project is also interested in how such people are being targeted as distinct minorities by various religious and political groups. However, the effects of these encounters extend beyond this region: a significant number of community members now seek asylum in European countries. In consequence, these countries are now debating whether, or to what extent, varieties of religious non-conformism can be legitimate reasons for granting asylum.

While much recent academic work has focused on religious revivalism and reformist movements, critical engagement and sceptical attitudes towards dominant religious norms in South Asia are so far under-researched. A key aim of this study is to correct this absence and thereby to transform our understanding of the kinds of positions, individuals and communities that flourish but also, and critically, face challenges and provoke social contentions in South Asia. It will provide three national ‘deep contextualisations’ of debates and criticism faced by secularists and religious sceptics in South Asia, asking: What are the specific circumstances in which criticism targeting these communities and positions evolve? This study also investigates the assumptions that inform European countries’ responses to cases in which asylum is sought on the basis of claimants’ religious nonconformism, and also those informing advocacy work performed by global secular networks on their behalf. Thus, while this project is ethnographically grounded in South Asia, it also extends beyond this region to examine global implications of critical debates and actions that are taking place there.

Słowa kluczowe

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Wkład UE netto
€ 491 381,40
Adres
COLEXIO DE SAN XEROME PRAZA DO OBRADOIRO S/N
15782 Santiago De Compostela
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia A Coruña
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 491 381,40

Beneficjenci (6)