Skip to main content

A novel micronutrient-based strategy to prevent hearing impairments: test and road to market for age-related hearing loss and preservation of residual hearing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzbogacona dieta zapobiega utracie słuchu

W ramach projektu finansowanego ze środków UE przeprowadzono badania nad zastosowaniem połączenia mikroelementów w profilaktyce uszkodzeń słuchu.

Badania podstawowe
Zdrowie

Uszkodzenia słuchu występują u około 10% światowej populacji, powodując ogólne obniżenie jakości życia. Z tego powodu uczestnicy unijnego projektu PROHEARING chcieli określić, czy witaminy A, C i E (o działaniu przeciwutleniającym) i jony Mg++ rozszerzające naczynia krwionośne, których połączenie nazwano w skrócie ACEMg, mają zastosowanie w zapobieganiu lub leczeniu uszkodzeń słuchu. Głównym celem projektu jest zgromadzenie potwierdzających skuteczność ACEMg danych klinicznych i laboratoryjnych pochodzących z testów przeprowadzonych z udziałem chorych z wszczepionymi implantami ślimakowymi i z badań na zwierzętach. Wyniki przedklinicznych badań na zwierzętach wyraźnie dowodzą, że doustne przyjmowane ACEMg chroni przed utratą słuchu wywołaną hałasem, podwyższając próg słyszalności (słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu) o około 15%. Zapewnia też skuteczną ochronę przed utratą słuchu wywołaną jednocześnie przez hałas i wiek. Jednakże margines bezpieczeństwa w tych badaniach jest dość szeroki mimo względnie wąskiego przedziału dawek skutecznych. Interesującym odkryciem pobocznym jest fakt, że napromienianie związku (dostarczanego wraz z karmą zwierzęcą) powoduje utratę jego właściwości ochronnych. Może to stwarzać problemy z jego przygotowaniem i wykorzystaniem przez firmy farmaceutyczne i nutraceutyczne. Uzyskane wyniki przedkliniczne stały się podstawą kilku publikacji naukowych i zostały objęte prawami własności intelektualnej, które pomogą w przyszłej komercjalizacji. Artykuły te zostały zamieszczone w czasopiśmie J Comp Neurol and Neuroscience Research. Opracowane metody zostały objęte dwoma patentami amerykańskimi. Jeden z nich dotyczy metody leczenia utraty słuchu wywołanej hałasem, zaś drugi – leczenia utraty słuchu związanej z wiekiem. Do badania klinicznego nad wpływem związku na zachowanie słyszenia resztkowego zakwalifikowano 51 pacjentów z implantem ślimakowym. Jak dotąd dostępne są jedynie wyniki pośrednie, które dopiero zostaną poddane analizie i przedstawione w raporcie. Badanie zostało jednak przerwane ze względu na brak funduszy. Wyniki projektu mogą mieć ogromny wpływ na rozwój tej dziedziny, dostarczając nowych informacji na temat komórkowych i molekularnych mechanizmów uszkodzeń słuchu i możliwości zapobiegania im poprzez dostarczanie odpowiednich składników odżywczych. Jeśli projekt osiągnie sukces, jego wyniki poprawią jakość życia osób z uszkodzeniem słuchu i umożliwią stosowanie profilaktyki u osób z grupy wysokiego ryzyka takich uszkodzeń.

Słowa kluczowe

Uszkodzenie słuchu, połączenie mikroelementów, PROHEARING, ACEMg, implant ślimakowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania